Biểu mẫu Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Ngày 28/3/2022, Chính phủ vừa có Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ thu nhập cho người lao động. Để được hỗ trợ thuê nhà, bạn phải tải mẫu quyết định 08/2022 / QĐ-TTg về để sử dụng.

1. Mẫu số 01: Đơn xin hỗ trợ thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

KHUYẾN CÁO HỌ TRẺ EM CHO THUÊ NHÀ NHỎ

Tháng…… Vào năm 2022

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……. 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày:… /…. / …… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……

5. CCCD / Số báo danh: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

………………………………………………

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:

– Tên công ty / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ……………………. …………………………

………………………………………………

– Phương hướng kinh doanh: ………………………………………. …………………… ..

– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / Chứng minh nhân dân: ……………

– Chiều hướngĐầu tiên: …………………………………………………………. …………………………

………………………………………………

– Thời gian thuê và ở: Từ ngày…. /…. /…. hôm nay …. /…. /….

9. Trong thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, tôi không nhận tiền cấp dưỡng hàng tháng…. và tôi đã không nhận được nó trong hơn 3 tháng. Phù hợp với quy định của bản án số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ thu nhập hàng tháng…… vào năm 2022 theo chính sách hỗ trợ đối tượng mục tiêu. hai :

□ Nhân viên làm việc trong công ty 3

□ Người lao động tham gia lại thị trường lao động 4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 một lát sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………

trong ngân hàng ……………………………………………………………………………………)

Thẳng

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BAN
CHO THUÊ, DÀNH CHO TRẺ EM

(Ký, họ tên, số điện thoại)

…., trong ngày …. tháng …. 2022
BÁC SĨ
(Ký tên họ và tên)

___________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, khu phố / đô thị, quận / huyện, thành phố, tỉnh / thị xã.

hai Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện trước ngày 01/04/2022.

4 Có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.

5 Nhân viên làm việc trong công ty nhập (X) vào □ và đăng ký thông tin tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.

2. Mẫu số 02: Danh sách Nhân viên Yêu cầu Hỗ trợ Thuê cho Nhân viên Hoạt động

Mẫu số 02: Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê cho nhân viên đang hoạt động

Mẫu số 02

TÊN CÔNG TY
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ

Tháng …. vào năm 2022

(Dành cho nhân viên làm việc trong công ty)

Thưa ông / bà: Ủy ban nhân dân Quận / Huyện / Thành phố …………. …..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: ………………………………………………………… ……………… ………………. ………….

2. Số công ty: …………………… …………………… …….

3. Địa chỉ: ………………………………………………………. …………………………. …………………………

4. Điện thoại liên hệ: ………………… Email: ……………………

5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………. ……. trong ngân hàng………………………………….

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT CHO BỘ MÔN AN NINH XÃ HỘI ĐỂ HỖ TRỢ CHO THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ, nhà trọ Đầu tiên

hợp đồng lao động

Một số sổ bảo hiểm xã hội

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

……

Thêm vào

X

X

X

X

X

X

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….)

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CHƯA TỪNG THAM GIA ĐỀ XUẤT AN NINH XÃ HỘI CHO THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ, nhà trọĐầu tiên

hợp đồng lao động

số thứ bảng lương

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

….

Thêm vào

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

X

(Số tiền cấp dưỡng nuôi con đầy đủ: …………………….)

CƠ QUAN CHỨNG NHẬN AN NINH XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., trong ngày …. tháng …. 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Đã ký và đóng dấu)

___________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, khu phố / đô thị, quận / huyện, thành phố, tỉnh / thị xã.

3. Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tái gia nhập thị trường lao động

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tái gia nhập thị trường lao động

Mẫu số 03

TÊN CÔNG TY/
HỢP TÁC XÃ / GIA ĐÌNH DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

TUYỂN DỤNG DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHO THUÊ

Tháng …. vào năm 2022

(Đối với người lao động tái gia nhập thị trường lao động)

Thưa ông / bà: Ủy ban nhân dân Quận / Huyện / Thành phố ………….

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÂN VIÊN

1. Tên công ty / hợp tác xã / hộ kinh doanh: …………………… .. ……

2. Mã số thuế / số công ty: ………… .. …………… ..

3. Địa chỉ: ………………………………………………………. …………………………. ………

4. Điện thoại liên hệ: ……………… Email: ………… ..

5. Tài khoản: Số tài khoản ………… .. tại ngân hàng …………. …………………….

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA AN NINH XÃ HỘI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TRẺ EM CHO THUÊ NHÀ NHỎ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

địa chỉ nhà trọ Đầu tiên

Hợp đồng làm

số sách an ninh xã hội

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

….

Thêm vào

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

(Số tiền bằng chữ: …………………… .. ………… ..)

DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN thứ ba

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

địa chỉ nhà trọĐầu tiên

hợp đồng lao động

Số thứ tự trong bảng lương

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời tiết bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

…..

Thêm vào

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

(lượng tiền dấu ngoặc đơn: ………………………… )

CƠ QUAN CHỨNG NHẬN AN NINH XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., trong ngày …. tháng …. 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY /
H P HỢP TÁC / NHÀ KINH DOANH
(Đã ký và đóng dấu)

___________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thị trấn, thị trấn / quận / huyện, thị xã, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thị trấn

Kính mời quý độc giả tham khảo chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button