Pháp Luật

Biểu mẫu Thông tư 88 2021 BTC về kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh

Mô hình hệ thống kế toán hộ cá thể và công ty vừa được Bộ Tài chính công bố tại Thông tư 88/2021 / TT-BTC ngày 11/10/2021 hướng dẫn chế độ kế toán hộ cá thể và công ty. doanh nhân.

Hiện nay, cơ sở pháp lý để ban hành các bản án này và luật thuế đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Do đó, nội dung của Chế độ kế toán doanh nghiệp gia đình cũng phải được rà soát, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư này để hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và đăng ký sổ kế toán của hộ gia đình, cá nhân. Thông tư 88/2021 / TT-BTC sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Sau đây là chi tiết các biểu mẫu của Thông tư 88/2021 BTC, mời các bạn xem.

Tải xuống Thông tư Mẫu 88 2021 tệp tài liệu BTCVui lòng sử dụng tệp được tải lên trong bài viết.

1. Chứng từ kế toán hộ gia đình và thể nhân nghề nghiệp Thông tư 88

STT

tên tập tin

Biểu tượng

Tôi

Các tài liệu quy định trong thông tư này

Ngày thứ nhất

Biên lai

Mẫu số 01-TT

hai

Sự chi trả

Mẫu số 02-TT

3

Biên lai

Mẫu số 03-VT

4

Hóa đơn vận chuyển

Mẫu số 04-VT

5

Bảng lương nhân viên và thanh toán thu nhập.

Mẫu số 05-LĐTL

Tôi

Các tài liệu khác theo yêu cầu của pháp luật

Ngày thứ nhất

Biên lai

hai

Chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

3

giấy ghi nợ, giấy báo có ngân hàng

4

thi hành

Hiện nay, công tác kế toán hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo chế độ kế toán ban hành từ những năm 2000 (Quyết định 169/2000 / QĐ-BTC ngày 25/10/2000, Quyết định 131/2002). / QĐ-BTC từ ngày 18 tháng 10 năm 2002).

Cơ sở pháp lý cho các quyết định này và pháp luật thuế đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Do đó, nội dung của Chế độ kế toán doanh nghiệp gia đình cũng phải được rà soát, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với thực tế.

2. Mẫu Thông tư 88 2021 BTC về kế toán doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp tư nhân

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng sổ cái theo danh sách sau:

STT

tên sổ tài khoản

Biểu tượng

Ngày thứ nhất

Sổ chi tiết bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Số mô hình S1-HKD

hai

Sổ chi tiết nguyên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ sản xuất và chi phí nghiệp vụ

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế vào ngân sách Nhà nước

Số mô hình S4-HKD

5

Sổ theo dõi việc thanh toán tiền lương, tiền công của người lao động

Số mô hình S5-HKD

6

sổ quỹ tiền mặt

Số mô hình S6-HKD

7

sổ tiền gửi ngân hàng

Số mô hình S7-HKD

PHỤ LỤC 1 COIN 88 BTC

HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Mẫu số 01 – TT – Phiếu thu

HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP: …….

Chiều hướng:………………………………………

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỰ ĐĂNG KÝ

Ngày tháng năm ……

Quyển số: ………….

Số: ………………………

Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………… ………………………………………. ………….

Chiều hướng:……………………………………….. . …………………… ..

Lý do yêu cầu: ……………………………………………………. …………………………………………………… ..

Số tiền bằng chữ): ………………………………… …

…………………………. ………………………….

Đính kèm: …………………….. . ……………………Tài liệu gốc:

Ngày tháng năm ……

ĐẠI DIỆN
VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH /
VẬT DỤNG CÁ NHÂN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHƯƠNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

TREASURER
(Ký, họ tên)

Tổng số tiền đã nhận (bằng chữ): ………… .. …………………….…….

Mẫu số 02 – TT – Phiếu chi

HỘ GIA ĐÌNH VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN:…

Chiều hướng:……………………………………..

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỰ CHI TRẢ

Ngày tháng năm …….

Quyển số: ………….

Số: ……………………

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………………. …………………………. ………… ..

Chiều hướng:……………………………………….. . …………………… ..

Lý do chi: ………………………………………………………. ……………………………………………………………………….

Số tiền bằng chữ):. …………………………

…………………………. ………….

Đính kèm ……………………. …………. Tài liệu gốc: …………………….

Ngày tháng năm ……

ĐẠI DIỆN
VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH /
VẬT DỤNG CÁ NHÂN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHƯƠNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)

TREASURER
(Ký, họ tên)

Tổng số tiền đã nhận (bằng chữ): ………… .. …………………………………………………….

………………………….

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button