Kiến thức tổng hợp

Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng có đáp án bao gồm Những câu hỏi tự luận môn tư tưởng khét tiếng mà các bạn cần phải biết để có thể giải 500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng cũng có file 426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng pdf cho các bạn tải về nhá. Hãy cùng tham khảo với hocwiki.

Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng

Hãy cùng tham khảo 500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng đầy đủ chi tiết bên dưới đây nhé :

Tải về 500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng

Tải về 426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng pdf

500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng
500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng

Câu 1 : khái niệm tư tưởng hồ chí minh(TTHCM), tai sao nói sự ra đời của TTHCM là một tất yếu lịch sử?

Khái niệm: TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng VN, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến Cm XHCN, là kết quả của sự vận dụng sang tạo và phát triển CN Mác-Leenin vào đk cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

 • Tạo tiền đề bên trong cho phong trào đấu tranh gp dân tộc đầu thế kỉ XX
 •  Các phòng trào yêu nước
 • Cuối thế kỷ XIX cuộc khởi nghĩa “Cần Vương” thất bại=> hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời trước các nhiệm vụ lịch sử
 • đầu thế kỷ XX các phong trào vũ trang kháng chiếng chống pháp rầm rộ, lan rộng ra cả nước nhưng đều thất bại tiêu biểu là ptrao khởi nghĩa của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám
 • Phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn đi đến thắng lợi , phải đi theo con đường mới . sự xuất hiện TTHCM là một tất yếu của lịch sử dân tộc VN, đáp ứng nhu cầu của lịch sử dân tộc Việt nam, đáp ứng nhu cầu lịch sử của cách mạng VN
 • CNTB từ cạnh tranh chuyển sang độc quyền, xác lập sự thống trị trên phạm vi thế giới . CNĐQ là kẻ thù chung của tất cả các dân tộc thuộc địa
 • CMT10 Nga thắng lợi ( 1917) “thức tỉnh của các dân tộc Châu Á” mở ra thời kỳ mới trong lịch sử nhân loại
 • Quốc tế III được thành lập (1919). Ptrao công nhân trong các nước TBCN và phong trào gp của các thuộc địa càng có quan hệ mật thiết với nhau trong đấu tranh chống kẻ thù chung là CNĐQ
 • Tất cả các nội dung trên cho thấy , việc xuất hiện TTCHCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH không chỉ là nhu cầu tất yếu khách quan của cm VN, mà còn là tất yếu của cm thế giới

Câu 2 khái niệm tư tưởng HCM ,Phân tích làm rõ nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM . Theo anh chị nguồn gốc nào là quan trọng nhất , quyết định nhất đến bản chất của HCM . Tại sao ?

Khái niệm: TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng VN, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến Cm XHCN, là kết quả của sự vận dụng sang tạo và phát triển CN Mác-Leenin vào đk cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

 • Các nguồn gốc hình thành ( 4 ngồn gốc)
 • Gía trị truyền thống của dân tộc : chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh dựng nước và giữ nước .
 • Tư tưởng HCM trước hết bắt nguồn từ các giá trị truyền thống của dân tộc , là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống dân tộc . Dặc biệt là Chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường bác tiếp thu từ truyền thống gia đình và được dun đúc bởi truyền thống 2 quê hương

Chủ nghĩa yêu nước truyền thống ấy có các giá trị tiêu biểu :

 • Lòng yêu nước là điểm tương đồng lớn nhất của mọi người dân việt nam . Chủ nghĩa yêu nước là chuẩn mực cao nhất , đứng đàu bẳng giá trị văn hóa , tinh thần việt nam . kế thừ và phát hury cn yêu nước HCM trở thành nhà ai quốc vĩ đại . Người luon khẳng định truyền thống yêu nước là một thức vốn quý giá .
 • Tinh thần nhân nghĩa , và truyền thống đoàn kết , tương tương ái , trong khó khăn hoạn nạn đây là truyền thống hình thành cùng với sự hình thành dân tộc nên rất bền vững .
 • Bác đã nhấn mạnh bốn chữ : đồng tình – đồng sức – đồng lòng – đồng minh.
 • Truyền thống lạc quan yêu đời , niềm tin vào chính mình vào sự tất thắng của chân lý và chính nghĩa
 • Truyền thống cần cù , dũng cảm , thông minh sáng tạo ,ham học hỏi
 • Tinh hoa văn hóa nhân loại Văn hóa phương Đông
 • Nho giáo : bác đã chọn những yếu tố tích cực , phù hợp trong nho giáo ( khổng tử ) : triết lý hành động và hành dạo , ggiups đời . triết lý nahan sinh ( đề cao vai trò đạo đức, lấy đức đẻ trị quốc , )…
 • Phật giáo : Tư tưởng từ bi bác ái cứu khổ cứu nanj thương người như thể thuong thân , tình yêu bao la đối với chim muông cây cỏ . Đề cao  nếp sống đạo đức trong sạch giản dị , chăm làm điều thiên , coi trọng lao động , chống lại mọi phân biệt đẳng cấp  Nói như phật giáo người là hiện thân của vị ‘’ phật sống ‘’
 • Người cũng tìm thấy ở chủ nghĩa tam dân ( độc lập dân tộc , dân quyền tự do , bản sinh hạnh phúc ) của Tôn trung Sơn

Văn hóa phương tây

 • Về tư tưởng dân chủ cm pháp : HCM đã tiếp thu tư tươngr của các nhà khai sáng : voonte , rutsxo , … đặc biệt Người chịu ảnh hưởng tư tưởng tự do , bình đẳng của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của đại cm pháp
 • Về tt dân chủ của cm mỹ : Người tiếp thu về quyền sống , quyền tự do và quyền
 • mưu cầu hạnh phúc của Tuyên ngôn độc lập năm 1776 , quyền nhân dân kiểm soát chính phủ
 • Bác tiếp thu đaoh thiên chúa giáo về lòng nhân ái , đức hi sinh
 • Ngươi đã tiếp thu những giá trị này để phục vụ cho cm vn . Người dẫn lời của leenin ‘’ chỉ có những người cm chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý báo của các đời trướcđể lại ‘’

Chủ nghĩa mác – leenin

 • Là nguồn gốc lý luận trực tiếp , quyết định bản chất của tt hcm
 • Là cơ sở thế giới quan về phương pháp luận của tt hcm

Sự vân dụng và phát triển chủ nghĩa Mác leenin ở HCM nổi lên một số điểm đáng chú ý :

 • Một là : khi ra đi timf đường cứu nước Nguyễn Ai Quốc đã có 1 vốn học vấn chắc chắn , 1 năng lực trí tuệ sắc sảo giúp người quan sát , phân tích , tổng kết 1 cách độc lập tự chủ sáng tạo , không rơi vào sao chép rập khuân , tiếp thu và vận dụng cn mác một cách sáng tạo , phù hợp vơi hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của VN
 • Hai là : Nguyễn ÁI Quốc đến với cn mác – leenin là tìm con đường giải phóng cho dân tộc , tức là từ
 • nhu cầu thực tiễn của v chứ khoong phải từ nhu cầu tư duy
 • Ba là : Người vận dụng cn Mác – leenin theo phương pháp Mác – xít và theo tinh thần phương đông không sách vở , không tìm kết luân có sẵn mà tự tìm ra giải pháp riêng cụ thể cho cm VN

Nhân tố chủ quan của HCM

 • Tư duy độc lập , tử chủ , sáng tạo , cộng với đầu óc phê phán tinh tường , sáng suốt .
 • Sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại
 • Ý trí của 1 nhà yêu nước , 1 chiến sĩ cm . 1 trái tim yêu nước , thương dân , sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc .

Chủ nghĩa Mác – leenin là nguồn gốc quan trọng nhất quyết định đến tư tưởng HCM vì :

 • Quyết định bản chất tế giới quan khoa học của tư tưởng HCM
 • Quyết định phương pháp hành động biện chứng của HCM
 • Tư tưởng HCM là cn Mác – leenin ở VN là tư tưởng VN hiện đại
 • Tính khoa học sâu sắc
 • Tính cm triệt để

Câu 3: TTHCM đã trải qua các giai đoạn phát triển nào? Tại sao nói đến năm 1930 TTHCM về cách mạng VN được hình thành về cơ bản

TTHCM đã trải qua 5 giai đoạn hình thành và phát triển

 • GĐ 1: hình thành tư tưởng yêu nước là chí hướng cứu nước ( trước 1911)
 • GĐ 2: tìm thấy con đường cứu nước , giải phóng dân tộc (1911-1920)
 • GĐ 3: hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930)
 • GĐ 4: vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng (1930-1945)
 • GĐ 5: TTHCM tiếp tục phát triển hoàn thiện ( 1945-1969)

Đên năm 1930 TTHCM được hình thành cơ bản vì:

Trước 1911: cơ sở hình thành tư tưởng yêu nước là chí hướng cứu nước: là truyền thống quê hương và gia đình. Đây là thời kỳ đầu tiên ngắn nhưng rất quan trọng trong toàn bộ cuộc đời của người bởi đây là thời kì định hình nhân cách của một đời người

 • Xuất thân từ một gđ nhà nho yêu nước
 • Quê hương là nơi sản xuất ra những người Cm

Vì vậy HCM đxa sớm hình thành tư tưởng yêu nước thương dân và được biểu hiện:

 • Tham gia ptrao chống thuế ở Huế
 • Dậy học ở trường Dục Thanh Phan Thiết trong ptrao Duy Tân ở Trung Kì
 • Hình thành tư duy phê phán con đường cứu nước của vị tiền bối PBC, PCT… HCM đxa sớm nhận ra hạn chế của những người đi trước người cho rằng không thể dựa vào người nước ngoài để giải phóng tổ quốc nên nguwoid đã tự định ra con đường mới: phải tìm hiểu bản chất của những chữ “ tự do , bình đẳng ,bác ái’của những nước đi xâm lược nước khác

Giai đoạn 2: tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân dộc ( 1911-1920)

 • 5/6/1911 : NAQ ra đi tìm đường cứu nước
 • 1917: CMT10 Nga thắng lợi là cuộc CMVS đầu tiên
 • 1919: NAQ gửi bản yêu sách đòi chính phủ pháp thừa nhận các quyền tự do , dân chủ và bình đẳng của nhân dân VN
 • 7/1920 : người đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề thuộc địa của leenin và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn
 • 12/1920 : tán thành quốc tế III người tham gia sang lập ĐCS Pháp đã đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng NAQ
 •  TTHCM đã có sự chuyển biến vượt bậc về tư tưởng về giác ngộ chủ nghĩa dân tộc đến giác ngộ chủ nghĩa mác leenin , từ một chiến sĩ chống thực dân phát triển thành một chiến sĩ cộng sản VN

Giai đoạn 3: hình thành cơ bản tư tưởng về CMVN( 1921-1930)

 • Là thời kì hoạt động lý luận và thực tiễn sôi nổi, phong phú của NAQ trên địa bàn Pháp (1921-1923), Lien xô (1923-1924), Trung Qquốc ( 1924-1927), Thái lan( 1928_1929)… trong thời kỳ này hệ ư tưởng HCM về cách mạng VN đã hình thành vè cơ bản
 • Thành lập hội liên hiệp thuộc địa , xuất bản báo người cùng khổ ,lập lên hội VNCM thanh niên và hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức

Những tác phẩm của người có tính lý luận:

 • Bản án chees dộ thực dân pháp 1925
 • Đường cách mệnh 1927
 • Cương lĩnh đầu tiên của đảng( chánh vương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt) 1930

Những quan điểm cơ bản về CM VN gồm:

 • XD lực lượng lãnh đạo cm VN là ĐCS
 • XD lực lượng tham gia cm là quần chúng nhan dân
 • XD sự nghiệp cm VN là một bộ phận Khăng khít của thế giới
 • Phương châm thực hiện cm là bằng con đường bạo lực
 • Giai đoạn 4.Thời kỳ vượt qua thử thách kiên trì con đường đã xác định tiến tới giành thắng lợi đầu tiên cho cách mạng Việt Nam năm (1930 -1945)
 • Thắng lợi đầu tiên của cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và mùn2/9 / 1945 Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
 • Đầu tiên là Quốc đặt tên Đảng và đảng cộng sản Việt Nam nhưng bị coi là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và bị thủ tiêu chính cương vắn tắt sách lược vắn tắt điều lệ vắn tắt và chương trình tóm tắt không vì thế nào Nguyễn Ai Quốc từ bỏ quan điểm của mình người vẫn đi theo quan điểm đó và cuối cùng là thực tế đã chứng minh rằng con đường của Nguyễn Ái Quốc là đúng đắn và đoạn từ thắng lợi của CM Việt Nam
 • Giai đoạn 5 :Thời kỳ tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện tư tưởng về độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội năm 1945 – 1969

Nước ta ta 1945 ở trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong lúc này tư tưởng của người được vận dụng bền dẻo chủ nghĩa Mác Lênin vào tình cảnh của Việt Nam : hũ gạo cứu đói, tuần lễ vàng … 19/12/1946 HCM ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 • Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố giải tán và rút vào hoạt động bí mật năm 1951 mới ra hoạt động công khai
 • Hồ Chí Minh bổ sung quan điểm về đảng cầm quyền
 • Hồ Chí Minh có tư tưởng xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân
 • Hồ Chí Minh có tư tưởng về cách mạng giải phóng đất nước

Câu 4 Hãy nêu những luận điểm cơ bản của HCM về cm GPDT ? Luận điểm nào được đánh giá là sáng tạo nhất của HCM ? Tại sao?

Những quan điểm cơ bản của HCM và GPDT

 • CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM vô sản
 • CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp cn lãnh đạo
 • CM giải phóng dt là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công nông
 • CM giải phóng dt phải được tiến hành chủ dộng sáng tạo và có khả nằn giành thắng lợi trước cm vô sản ở chính quốc
 • CM giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực , kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh

Luận điểm 4 : CM giải phóng dt phải được tiến hành chủ dộng sáng tạo và có khả nằn giành thắng lợi trước cm vô sản ở chính quốc – thể hiện rõ nhất stao lý luận của HCM vì :

 • Cuộc cm giải phóng dân tộc ở thuộc địa có tinh độc lập tương đối cao so với cmvs ở chính quốc . Do đó , nó có sự chủ động và sáng tạo trong hoạt động của mình
 • HCM đã khẳng định khả năng giải phóng dân tọc ở thuộc đị Người cho rằng nhân dân ở các
 • nước thuộc địa chịu sự áp bưc sbocs lột nặng nề hơn so với nhân dân ở các nước chính quốc . Do đó CM ở thuộc địa có động lực mạnh mẽ nổ ra trước cuộc cm ở chính quốc .
 • Sự áp bức bóc lột của CN Thực dân tập trung ở thuộc địa những yếu điểm của cn thực dân cũng
 • là ở thuộc địa . Do đó , nếu CM ở thuocj địa nổ ra sé có khả năng giành phần thắng trước so với các nước ở chính quốc .
 • VD – ở vn : cuộc cm tháng 8 ở VN giành chiến thắng trước cuộc cm của nd Nhật
 • Trên TG : ND Trung Quốc tự mình đánh đuổi phat xít NHật (19450 trước khi cuộc CM của nd Nhật nổ ra

Câu 5 :Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ? Quan điểm của Đảng ta về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI ?

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội

Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

 • Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học đúc kết từ lòng yêu nước ý chí quyết tâm cứu nước khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam
 • Hồ Chí Minh Tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức Hồ Chí Minh Tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hóa chủ nghĩa
 • Hồ Chí Minh còn nhận thấy những nét tương đồng của chủ nghĩa xã hội với truyền thống lịch sử văn hóa con người Việt Nam

Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội Việt Nam

 • Chủ nghĩa xã hội là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ Hồ Chí Minh coi nhân dân có vị trí trí tối thượng trong mọi chỉ đạo quyền lực chủ nghĩa xã hội chính là sự nghiệp của chính nhân dân dựa vào sức mạnh toàn dân để đưa lại quyền lợi cho nhân dân.
 • Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao gắn liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật lần Xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất: Đó là xã hội có một nền kinh tế phát triển dựa trên cơ sở ở sản xuất lao động xã hội cao sức sản xuất luôn luôn phát triển trên nền tảng khoa học kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật của nhân loại.
 • chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội không còn người bóc lột người: Là khi trong chế độ không còn sự áp bức, bóc lột, bất công là xã hội công bằng và hợp lý ý các dân tộc đều bình đẳng miền núi được giúp đỡ để tiến kịp Miền Xuôi.
 • Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn hóa đạo đức:  là  một xã hội có        hệ thống quan hệ kệ xã hội lành mạnh, công bằng, không còn áp bức bóc lột , bất công , Không còn sự đối lập giữa thành thị và nông thôn , in con người được giải phóng , có điều kiện phát triển toàn diện , có sự tự thay hoa trong phát triển của xã hội và tự nhiên.

→ Theo Hồ Chí Minh : xã hội chủ nghĩa là một một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng , dân chủ, đạo đức, văn minh , một chế độ xã hội ưu việt nhất trong lịch sử thử một xã hội tự do và nhân đạo Go áo phản ánh được nguyện vọng tha thiết của loài người .

 • Quan điểm của Đảng ta về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 • Văn giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
 • Do dân làm chủ
 • Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất
 • Có nền văn hóa tiến tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
 • Con người có cuộc sống ấm no , hạnh phúc , tự do, có điều kiện phát triển toàn diện
 • Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển
 • Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân dân vì nhân dân do Đảng Cộng Sản lãnh đạo
 • Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới
câu hỏi về tư tưởng hồ chí minh
câu hỏi về tư tưởng hồ chí minh

Câu 6 Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng liên hệ với công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh hiện nay quan điểm Hồ Chí Minh có 5 nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng

Nguyên tắc tập trung dân chủ

 • Là nguyên tắc cơ bản nhất trong học thuyết về Đảng kiểu mới
 • Đảm bảo quyền chủ động sáng tạo của mọi thành viên trong tổ chức , Đảm bảo thống nhất ý chí và hành động ảnh vì sự nghiệp chung
 • Cơ sở đảm bảo cho tập trung Thống Nhất cùng hành động trở thành một tổ chức chính trị tiên phong

 Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách

 • Tập thể lãnh đạo nghĩa là mọi vấn đề đều đưa ra trước Chi bộ bàn bạc thảo luận để cùng giải quyết một vấn đề có những ý kiến nhiều người vẽ sẽ có nhiều ý kiến hay. đến khi thống nhất được thì giao cho một người phụ trách để tránh tình trạng trong trời lại làm cho công việc không trôi chảy
 • Lãnh đạo mà không tập thể thì dẫn đến đến bao biện chuyên quyền độc đoán.

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình:

 • Là vũ khí sắc bén để làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh
 • Mục đích của nguyên tắc này là chỉ ra khuyết điểm em sửa chữa khuyết điểm cùng nhau tiến bộ bộ
 • Cần phải tự nhận lấy khuyết điểm của mình trước , không được thêm bớt đặt điều hay nói xấu để nhằm mục đích hả bè đồng chí mình
 • Hồ Chí Minh yêu cầu khi phê bình phải hợp với hoàn cảnh phải có có nguyên tắc và đặc biệt phải có văn hóa , phê bình phải dựa trên tinh thần đồng chí thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác

 • Đây là ảnh sức mạnh to lớn của Đảng kỷ luật phải do lòng tự giác của mỗi đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng
 • Mỗi đảng viên phải phục tùng kỷ luật đảng vô điều kiện, tất cả các đảng viên đều bình đẳng trước điều lệ Đảng. chấp hành kỷ luật Đảng là tất cả mọi Đảng viên đang làm đúng theo nghị quyết của Đảng

Nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng

 • Đoàn kết theo Hồ Chí Minh là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng của dân tộc ta
 • Là một đảng viên chúng ta không chỉ có nhiệm vụ đoàn kết trong Đảng mà còn phải đoàn kết rộng rãi trong xã hội và đặc biệt là phải có nhiệm vụ thực hiện đoàn kết giữa các đảng anh em trên thế giới

ý nghĩa của các nguyên tắc đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

 • Định hướng cho công tác tổ chức, trực tiếp sinh hoạt Đảng , đảm bảo cho Đảng ta thực sự là một Đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo cách mạng trong giai đoạn mới
 • Xây dựng rõ các vấn đề trong tổ chức sinh hoạt Đảng, mở rộng dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tăng cường trách nhiệm của cá nhân đảng viên trong giai đoạn mới

Câu 7 Hãy trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Đánh giá vai trò của mặt trận dân tộc thống nhất ở nước ta hiện nay:

Những đặc điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

 • Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược quyết định thành công của cách mạng
 • Trong TTHCM đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sống còn của cm VN, Là tư tưởng xuyên suốt trong tiến trình cn VN
 • là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài xuyên suốt trong tiến trình cn VN
 • Với HCM đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta người cho rằng ‘ muốn gp các dan tộc bị áp bức và nhân dân lao động phải tự mình cứu lấy mình bằng đấu tranh vũ trang cm, bằng cm vô sản”
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xd khối đại đoàn kết dân tộc: đoàn kết làm ra sức mạnh, đoàn kết doàn kết đại đoàn kết.thành công thành công đại thành công”
 • Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng của dân tộc:
 • Trong tư tưởng Hồ Chí Minh yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết là sức mạnh là nguồn gốc của mọi thắng lợi do đó đại đoàn kết được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng
 • Đoàn kết Dân tộc không chỉ là mục tiêu của Đảng , nhiệm vụ của đảng mà còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc.

 Nội dung của đại đoàn kết dân tộc

 • Đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân
 • Dân là chủ thể của đất nước là gốc rễ là nền tảng của mọi hành động
 • Dân là chủ thể của mọi hoạt động khối đại đoàn kết
 • Khối đại đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh dân tộc làm nên mọi thắng lợi cho Cách mạng, quyết định thắng lợi cho Cách mạng

Xác định rõ vai trò vị trí các giai cấp trong xã hội công nông và các tầng lớp khác hình thành nên khối đại đoàn kết làm nên lợi ích chung nhất của quốc gia dân tộc phát huy được truyền thống yêu nước của dân

 • Đk thực hiện đại đoàn kết toàn dân
 • Phải kê thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết của dân
 • P có lòng khoan dung, độ lượng với con người
 • P có niềm tin vào nhân dân đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân,yêu dân tin dân dựa dân

Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết

 • Khối đại đoàn kết là một mặt trận dân tộc thống nhất:
 • Mặt trận thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức cá nhân yêu nước, nơi tập hợp mọi con dân VN không chỉ trong nước mà còn cả những người định cư nước ngoài dù ở đâu thì có lòng hướng về đất nước thì đều được coi là thành viên của mặt trận

Các hình thức mặt trận dân tộc ở nước ta từ 1930 đến nay

 • Hội Phản Đế Đồng Minh Đông Dương 11 /1930
 • Mặt trận Nhân Dân phản đế Đông Dương 7 /1936
 • MT dân chủ Đông Dương 3 /1938
 • MTDTTN phản đế Đông Dương 11 / 1939
 • MT Việt Minh tháng 5 năm 1941
 • Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam 1946
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955
 • Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 12 /1960
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1976 đến nay
 • Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng hoạt động của mặt trận dân tộc
 • Phải được xây dựng trên nền tảng của khối liên minh công nông đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
 • Hoạt động trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân – hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ đảm bảo ngày càng rộng rãi bền vững những
 • Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đại đoàn kết lâu dài, ngày đoàn kết thật sự chân thành thấu hiểu giúp đỡ lẫn nhau
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc động viên toàn dân thực hiện đường lối đổi mới đất nước. mặt trận tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân phát huy quyền làm chủ Nhân dân thực hiện hiệp thương và phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Câu 8 : Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân. ý nghĩa của vấn đề này đối với việc xây dựng dựng hoàn thiện Nhà nước ta hiện nay?

Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân:

HCM muốn KĐ địa vị, tư cách của người dân dối với nhà nước

Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là tất cả mọi quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân

Nhân dân có quyền

 • Quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh của quốc gia dân tộc , dân có quyền bầu ra các đại biểu, U có quyền bãi nhiệm những đại biểu Nếu họ không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân
 • Nhà nước của dân dân thì dân là chủ người dân được hưởng mọi quyền dân chủ có quyền làm những việc mà pháp luật không cấm , có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật đồng thời cũng phải thể hiện năng lực trách nhiệm làm chủ của mình.

Khi nêu lên quan điểm nhà nước của dân

 • HCM còn nêu vị thế, tư cách của cán bộ cầm quyền: thừa lệnh nhân dân, thay mặt nhân dân quản lý nhà nước..

Để đại diện cho dân thì cán bộ cầm quyền phải:

 • Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vị biết nhìn xa trông rộng,
 • Phải biết gần gũi, đi sâu , đi sát, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của dân
 • Phải  biết tuyên truyền vận động nhân dân đi theo con đường lãnh đạo của đảng

Nhà nước do dân

Nhà nước phải do nhận do dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình. nhà nước do dân ủng hộ giúp đỡ đóng thuế để nhà nước chi tiêu hoặc hoạt động vật hành bộ máy để phục vụ nhân dân

Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước phải dựa vào dân liên hệ chặt chẽ với nhân dân lắng nghe ý kiến chịu sự kiểm soát của nhân dân

 Nhà nước vì dân

 • Nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không có độc quyền độc lợi thực sự trong sạch, cần, kiệm, liêm ,chính. trong nhà nước đó cán bộ từ chủ tịch trở xuống đều là công Bộc của nhân dân
 • Mọi hoạt động của chính quyền phải nhằm mục tiêu mang lại quyền lợi cho nhân dân và lấy con người làm mục tiêu phấn đấu lâu dài. trách nhiệm của nhà nước là nhằm thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của nhân dân .
 • Hồ Chí Minh chú ý mối quan hệ giữa người chủ nhà nước là nhân dân với cán bộ nhà nước là công Bộc cho dân
 • Là người phục vụ nhưng cán bộ nhà nước đồng thời là lãnh đạo hướng dẫn nhân dân
 • Cân bộ là đầy tớ của nhân dân là phải Trung Thành tận tụy ,cần kiệm liêm chính, cán bộ phải vừa là có đức có tài, vừa hiền lại vừa minh

Ý nghĩa :

 • Quan điểm của Hồ Chí trở thành cơ sở lý luận để xây dựng một nhà nước thực sự dân chủ của dân do dân và vì dân ở Việt Nam
 • Nhà nước là công cụ làm chủ của nhân dân , mở rộng dân chủ ,  nhất là dân chủ cơ sở :  đảm bảo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân , mọi chính cách phải hướng vào cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Câu 9 Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền ?Ý nghĩa của vấn đề này đối với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta hiện nay?

 • Quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xây dựng một nhà nước hợp pháp hợp hiến ngay sau khi giành chính quyền , Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa => từ đó chính phủ lâm thời có địa vị hợp pháp
 • Cuối năm 1946 Hồ Chí Minh được Quốc hội nhất trí bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng Chiến đây là chính phủ hợp hiến đầu tiên do nhân dân bầu ra ra có đầy đủ tư cách và hiệu lực trong việc giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại hoạt động quản lý nhà nước bằng hiến pháp pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống Theo Hồ Chí Minh nhà nước dân chủ Việt Nam không thể thiếu pháp luật vì pháp luật là là bà đỡ cho dân chủ chủ dân chủ đích thực bao giờ cũng đi liền với kỷ cương phép nước
 • Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa đảm bảo được việc thực thi quyền lực của nhân dân

Phải đưa pháp luật vào đời sống một cách sâu rộng bằng những biện pháp cơ bản:

 • Cán bộ nhà nước Phải là gương anh về tuân thủ pháp luật
 • Coi trọng nâng cao dân trí trí trí bồi dưỡng ý thức làm chủ phát triển văn hóa chính trị chị chị và tính tích cực công dân ăn khuyến khích nhân dân tham gia vào công việc của nhà nước phê bình giám sát công việc của nhà nước khắc phục mọi thứ dân chủ hình thức
 • Pháp luật phải xét xử công bằng nghiêm minh
 • Tăng cường nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng
 • Đạo đức và pháp luật vốn là có quan hệ khăng khít với nhau sau luôn kết hợp bổ sung cho nhau trong điều chỉnh hoạt động của con người
 • Do tập quán của dân ta là Kinh tế tiêu nông nên muốn hoàn thành ngay một nhà nước pháp quyền là chưa được => Vì vậy một mặt khác phải nhấn mạnh vai trò của pháp luật đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân nhất là giáo dục đạo đức

=> Hồ Chí Minh là một Lập pháp sắc sảo đồng thời là một nhà Thành Phát Liên Minh Phát quyền trong tư tưởng của người là pháp quyền nhân nghĩa rất đặc sắc

 • Ý nghĩa ra đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay nhà nước phải đảm bảo quyền làm chủ thật sự của nhân dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội .Quyền làm chủ của nhân dân phải được thể chế hóa bằng hiến pháp và pháp luật đưa hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống
 • Kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dân chủ trong sạch vững mạnh phục vụ cho nhân dân và công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ra
 • Kiên quyết khắc phục thói quan liêu hách dịch cửa quyền tham nhũng
 • Chú trọng và thường xuyên tiến hành công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn và Đào tạo đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ công chức
 • Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng nhà nước lãnh đạo nhà nước thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của quản lý nhà nước
 • Đối với nhà nước bằng hình hình cách làm Đảng lãnh đạo bằng đường lối bằng tổ chức bộ máy của Đảng trong các cơ quan nhà nước bằng vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ Đảng viên trong bộ máy nhà nước bằng công tác thanh tra kiểm tra rảnh không làm thay công việc quản lý của nhà nước

Câu 10 :Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới ?ý nghĩa của vấn đề này trong tu dưỡng và rèn luyện đạo đức ở sinh viên hiện nay

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới
 • Trung với nước hiếu với dân
 • Trung Hiếu là phạm trù đạo đức cũ, nội dung hẹp, trung là trung với vua Hiếu là hiếu với cha mẹ phản ánh bổn phận của thần dân với vua ,con cái với cha mẹ.
 • Theo Hồ Chí Minh nhà nước là nhà nước của dân, dân là chủ nhà nước vì vậy trung với với nước hiếu với dân là thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp dựng và giữ nước với con đường đi lên của đất nước với cuộc sống hạnh phúc ấm no của nhân dân

=> Trung với nước là phải đặt lợi ích của tổ quốc cách mạng ,dân tộc, Đảng lên lợi ích cá nhân và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng đưa đất nước tiến theo con đường ĐLDTvà CNXH hiếu với dân là phải thấy vai trò quyết định và sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân. Vì vậy phải tin dân, học dân lắng nghe dân và hòa đồng với dân biết tổ chức nhân dân thực hiện đường lối của Đảng chăm lo đời sống nhân dân

Cần ,kiệm ,liêm, chính, chí công vô tư

 • Cần là lao động cần cù, siêng năng lao động có kế hoạch ,sáng tạo năng suất cao ,lao động với tinh thần tự lực cánh sinh
 • Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to
 • Liêm là không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng ,sung sướng, sống trong sạch
 • Chính là không tà, Thẳng thắn, đứng đắn với mình với người với việc
 • Chí công vô tư là hãy làm những việc ích quốc lợi dân ,không ham địa vị ,không vàng công danh, vinh hoa phú quý
 • Thương yêu con người ,sống có tình nghĩa
 • Tình yêu thương con người thể hiện trc hết là tình yêu thương với đại đa số nhân dân, những người lao động bình thường, trong xã hội những người nghèo khổ bị áp bức bóc lột.
 • Thương yêu con người phải tin vào con người bao dung độ lượng
 • Yêu thương con người là phải giúp cho mỗi người ngày càng tiến bộ tốt đẹp hơn
 • Tinh thần quốc tế trong sáng , thủy chung
 • Đoàn kết quốc tế với những người vô sản toàn thế giới vì một mục tiêu chung” bốn phương vô danh đều là anh em”
 • Đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung đấu tranh giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột
 • Đoàn kết với nhân loại tiến bộ và hòa bình công lý tiến bộ xã hội
 • Đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa Yêu nước chủ nghĩa yêu nước chân chính sẽ dẫn đến Chủ nghĩa Quốc tế trong sáng chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa vô sanh , vì kỷ, hẹp hòi, kỳ thị dân tộc

Ý nghĩa đối với sinh viên hiện nay

 • Cần rèn luyện tính siêng năng ,chăm chỉ tiết kiệm thời gian ,công việc tự giác học bài, sáng tạo trong học tập, Bên cạnh mục tiêu hàng đầu là học tập tốt thì thanh niên cần rèn luyện cho mình tư cách trong sáng của người Đoàn viên tránh xa các tệ nạn xã hội khi xác định nhiệm vụ để sau này cống hiến và phục vụ cho lợi ích đất nước
 • Kiên quyết chống lại những tiêu cực sai trái trong học đường như bạo lực học đường, gian lận thi cử, chạy điểm ,cờ bạc, rượu chè ,
 • Sinh viên cần có lối sống lành mạnh ,văn minh ,trung thực phải sống giản dị ,khiêm tốn tiết kiệm ,không xa hoa, lãng phí ,đua đòi, biết tôn trọng kỷ cương pháp luật quy ước của cộng đồng Có lòng ham học hỏi, yêu lao động không ngại khó, ngại khổ ,có trí chủ động sáng tạo ,tự cường , thật thà.

Câu 11. Phân tích phẩm chất cần ,kiệm liêm ,chính, chí công vô tư, theo tư tưởng Hồ Chí Minh ý nghĩa của những phẩm chất này đối với việc rèn luyện bản thân

 • Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư : Trong tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh là mối quan hệ
 • “với tự mình” Đây là nét đặc trưng của đạo đức cách mạng theo quan điểm của người một phẩm chất đạo đức trung tâm gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người.
 • Cần: là lao động cần cù, siêng năng ,có kế hoạch sáng tạo, có năng suất lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm, Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng là nguồn sống nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta
 • Kiệm: là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ ,tiết kiệm của dân, của nước, của bản thân mình ,từ cái to ,đến cái nhỏ , không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức
 • Liêm: là trong sạch ,luôn tôn trọng,giữ gìn của công,của cải,không xâm phạm,1 đồng xu hạt thóc của nhà nước ,của nhân dân, không tham địa vị, không ham tiền tài ( liêm là phẩm chất của người cán bộ trong thi hành công vụ)
 • Chính: là quang minh chính đại ,chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm ,ham tiến bộ ,người đã chỉ ra những hành vi trái với chữ Liêm như: cậy quyền thế ,dìm người giỏi, sợ khó nhọc ,không dám đánh
 • Chí công vô tư : là đem lòng chí công vô tư mà đối với người , với việc ,phải lo trước thiên hạ Vui sau thiên hạ, khi làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến mình trước khi hưởng thụ thì mình nên đi sau , đối lập với chí công vô tư là “dĩ công vô tư” Đó là điều mà đạo đức mới đòi hỏi phải chống lại

Cần, kiệm, liêm ,chính, chí công vô tư có mối quan hệ chặt chẽ với nhau . cần, kiệm, liêm ,chính, dẫn đến chí công vô tư ngược lại đã chí công vô tư thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính ,

Ý nghĩa đối với bản thân

 • Là học sinh sinh viên chúng ta phải thực hiện đúng lời dậy cần ,kiệm,liêm ,chính,chí công vô tư.
 • Nêu cao phẩm giá của con người VN trong thời đại mới
 • Cần: là sv của một trường Đh thì nhiệm vụ của một người sv là tích cực học taaoj nâng cao trình độ bản thân để sau này ra trường trang bị được những kiến thức phục vụ cho mình và xã hội
 • Kiệm: Đang ngồi trên ghế nhà trường chưa có công việc kéo theo là bản thân chưa kiếm được tiền ,vật chất cuộc sống còn phụ thuộc và gia đình thì cần tiết kiệm ,dành thời gian rảnh rỗi để
 • làm những việc có ích hơn, như làm tình nguyện, thể dục thể thao Tìm kiếm thông tin để tăng hiệu quả hiểu biết hơn không thể lãng phí thời gian
 • Liêm : là sinh viên chúng ta không nên nịnh hót ,cũng như quá tự kiêu dẫn đến một mọi người xem thường đó là việc chúng ta không nên làm, việc cần làm là sống một cách giản dị nhưng không thể thiếu ý thức quan trọng khác
 • Chính : Tôn trọng người khác không xem thường người khác, phải giúp đỡ những người kém hơn ,sống đúng với khả năng của mình, học tập ,rèn luyện ,trau dồi kiến thức thực tế ,Làm cho mỗi sinh viên là một công dân tốt của xã hội
 • Chí công vô tư : Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân ,lối sống thực dụng ,đối với sinh viên chúng ta cần thẳng thắn ,trung thực, bảo vệ chân lý ,bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng và bảo vệ người tốt ,,không chạy theo chủ nghĩa thành tích không bao giờ giấu giếm khuyết điểm của bản thân

Câu 12: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức mới ?ý nghĩa của vấn đề này đối với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người hiện nay?

Quan điểm Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

Rèn luyện tu dưỡng đạo đức suốt đời

 • Hồ Chí Minh chỉ rõ việc rèn luyện tu dưỡng rèn vì suốt đời và như công việc rửa mặt hàng ngày Bác viết “đạo đức cách mạng không phải trên trời trời xa xuống nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như viên ngọc càng mài càng sáng vàng càng luyện càng trong”
 • Đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng và đem lại hạnh phúc tự do cho con người đó là đạo đức của con người được giải phóng, vì vậy tu dưỡng đạo đức phải gắn liền với hoạt động thực tiễn trên tinh thần tự giác ,tự nguyện ,dựa vào lương tâm và trách nhiệm của mỗi người
 • Tu dưỡng rèn luyện để giữ vững đạo đức cách mạng cũng như phải trường kỳ, gian khổ theo Bác bồi dưỡng tư tưởng mới ,để đánh thắng tư tưởng cũ không phải là một việc dễ dàng Nhưng dù khó khăn gian khổ nếu quyết tâm thì nhất định thành công
 • Nói đi đôi với làm làm phải nêu gương người tốt việc tốt
 • HCM chỉ rõ đối với mỗi lời nói phải đi đôi với việc làm thì hiệu quả mới đem lại thiết thực hoặc nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo sẽ không hiệu quả phản tác dụng
 • Cần chống lại lại nói đạo đức giả ,dùng lời nói đỡ chân tay, luôn dối trá lừa lọc
 • Hồ Chí Minh cho rằng 1 tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền vì vậy cần xác định những tấm gương người tốt việc tốt, đây là việc làm rất quan trọng những nêu gương đạo đức cũng phải chủ chú trọng tính chất phổ biến vững chắc của toàn xã hội

Xây đi đôi với chống

 • Hồ Chí Minh cho rằng: không phải “người người đều tốt việc việc đều hay” mà mỗi người đều có cái thiện cái ác ở trong long. Mặt khác trong cuộc đời Cách mạng kẻ thù luôn tìm cách chống
 • phá. Vì vậy phải kiên quyết đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác bồi dưỡng và phát triển cái thiện ,cái tốt đẹp cho xã hội
 • Xây là giáo dục phẩm chất đạo đức mới nhưng phải chú ý phù hợp với lứa tuổi ngành nghề, với giai cấp trong từng môi trường khác nhau, chú ý tới từng giai đoạn từng nhiệm vụ cách mạng
 • Chống là xử lý nghiêm là nhằm xây ,đi liền với xây và muốn xây thì phải chống. Trong đó xây là nhiệm vụ chủ yếu lâu dài
 • Xây dựng đạo đức có nhiều cách làm nhưng trước hết mỗi người phải có ý thức tự giác trao dồi đạo đức cách mạng đồng thời phải tạo thành ptrao quần chúng rộng rãi

Ý nghĩa của vấn đề này đối với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người hiện nay

 • Xác định đúng vị trí và vai trò của đạo đức đối với cá nhân
 • Hồ Chí Minh cho rằng việc tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân Mỗi con người có vai trò vô cùng
 • quan trọng đặc biệt là thế hệ trẻ vì họ là người chủ tương lai của đất nước là cái cầu nối giữa các thế hệ
 • Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh: yêu tổ quốc, yêu nhân dân ,cần cù sáng tạo trong học tập ,sống nhân nghĩa có đạo đức
 • Tu dưỡng theo các nguyên tắc đạo đức Hồ Chí Minh: Kiên trì tu dưỡng đạo đức cách mạng ,nói đi đôi với làm ,kết hợp giữa xây dựng đạo đức mới và chống biểu hiện suy
 • thoái đạo đức Giải pháp :
 • Là thanh niên sinh viên cần đẩy mạnh việc trao dồi những phẩm chất đạo đức mà Hồ Chí Minh đòi hỏi những con người Việt Nam trong thời đại mới Trung với nước hiếu với dân cần ,kiệm,
 • liêm ,chính, chí công vô tư , lòng yêu thương con người tinh thần quốc tế trong sang
 • Rất nhiều bạn sinh viên đang có hoàn cảnh khó khăn chúng ta có thể tìm hiểu và giúp đỡ nhau và các hành động cụ thể quyên góp ủng hộ ,giới thiệu việc làm thêm ,rất nhiều cảnh đời xung quanh chúng ta cần được cảm thông chia sẻ những em bé mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn cần có những chiến dịch hợp lý

Câu 13 . Phân tích định nghĩa về văn hóa trong tập Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chí Minh ?ý nghĩa của vấn đề này đối với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc?

1 Phân tích đinh nghĩa

 • Hoàn cảnh ra đời: tháng 8 năm 1943 Hồ Chí Minh bị giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch
 • Định nghĩa về văn hóa:

‘’ vì lẽ Sinh Tồn cũng như mục đích của cuộc sống loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ chữ viết đạo đức, Pháp Luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc ,ăn, ở, và các phương thức sử dụng toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa.Văn hóa là tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn .’’

Phân tích:

Mục đích : văn hóa là mục đích và động lực của cuộc sống,nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn

Cấu trúc :ngôn ngữ , chữ viết đạo đức,luật pháp, khoa học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, ở, mặc và ccas phương thức sử dụng

+ văn hóa là tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt ( ứng sử, giao tiêp)

=> với định nghĩa này HCM đã khắc phục được quan niệm phiến diện về văn hóa trong lịch sử và hiện tại

 1. ý nghĩa

Tính chất Tiên tiến là yêu nước tiến bộ trong đó cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc Và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu yêu tất cả vì con người vì hạnh phúc và vì sự phát triển in tự do toàn diện của con người trong mối quan hệ và hợp giữa cá nhân và cộng đồng , giữa xã hội và tự nhiên . bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị truyền thống tốt đẹp bền vững những những tinh hoa cộng đồng của các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước .Đó là lòng yêu nước nồng nàn ý chí tự cường dân tộc tinh thần đoàn kết ý chí Cộng đồng đoàn kết cá nhân gia đình tổ quốc lòng nhân ái khoan dung trọng tình nghĩa đạo lý cần cù sáng tạo trong lao động ảnh sự tinh tế trong ứng xử tính giản dị trong cuộc sống dũng cảm kiên quyết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

CÂU 14: Trong tình hình hiện nay để học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên phải làm gì?

1 . Sinh viên cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Xđ đúng vị trí, vai trò của đạo đức đối với cá nhân

Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức HCM: yêu tổ quốc, Yêu ND,yêu CNXH,yêu KH, Yêu kỷ luật…

Cần phải học tập rèn luyện biết kết hợp giữa lý luận và thực hành, học tập với lao động

Những nội dung học tập theo tấm gương đạo đức HCM:

Một là, học trung với nước hiếu với dân suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, gp con người

Hai là, học cần, kiệm, liêm ,chính ,chí công vô tư xuất đời sống trong sáng nếp sống giản dị và đức tính khiêm tốn

Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân kính trọng nhân dân và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân luôn nhân ái vị tha khoan dung và nhân hậu với con người

Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn quyết tâm vượt qua mọi thử thách gian nguy để đạt được mục đích sống

→ Trong tình hình hiện nay để học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên cần phải phối hợp với nhiều yếu tố: sự giáo dục và việc tu dưỡng rèn luyện của sinh viên, sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của bố mẹ, gia đình, cán bộ , đảng viên, của các thầy cô giáo và sự hướng dẫn của xh

2 . Nội dung học tập của đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Trung với nước hiếu với dân
 • Là điều chủ chốt của đạo đức cách mạng Trung với nước là trung thành vô hạn với sự nghiệp giữ nước giữ nước của dân tộc, hiếu với dân phải gắn bó với dân cần dân dựa vào dân lấy dân làm gốc
 • Yêu thương con người sống có nghĩa có tình
 • Yêu thương con người là phải quan tâm đến những người lao động bình thường chiếm số đông trong xã hội phải làm mọi việc vì mục tiêu sự ‘’ ai cũng có cơm ăn, áo mặc ai cũng được học hành’’ giảm dấn thân để đấu tranh giải phóng con người .

Cần, kiệm ,liêm ,chính ,chí công vô tư :

 • Cần : là Lao động cần cù siêng năng, lao động có kế hoạch ,sáng tạo ,có năng suất không ý lại về biếng
 • Kiệm :là tiết kiệm sức lao động thì giờ tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to không txa xỉ hoang phí
 • Liêm : tôn trọng ảnh giữ gìn của công ông và của dân ăn không tham lam tiền tài sung sướng
 • Chính: là không tà , là thẳng thắn,đúng đắn ,không dối trá lừa lọc…
 • Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì cũng cũng đừng nghĩ đến mình trước phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu
 • Có tinh thần quốc tế trong sáng
 • Là đoàn kết quốc tế gắn liền với Chủ nghĩa Yêu nước: chủ nghĩa yêu nước chân chính sẽ dẫn đến Chủ nghĩa Quốc tế trong sáng
 • Nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức:
 • Nói đi đôi với làm, Phải nêu gương về đạo đức
 • xây đi đôi với chống
 • Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

Video 500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng

Đỗ Thủy

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button