Đảng viên cần nêu gương thực hiện những gì 2022?

Đảng viên phải nêu gương như thế nào? Vậy tại sao năm 2022 Đảng viên phải nêu gương? Hãy xem bài viết về Dữ liệu lớn dưới đây.

Năm 2018, nêu gương, cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt nội dung quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quy định 08-QĐ / TW năm 2018 về nêu gương trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên. đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Việc nêu gương đi đầu là trách nhiệm của mọi đảng viên.

1. Trách nhiệm nêu gương để Đảng viên, cán bộ thực hiện

Bảng sau đây sẽ cho chúng ta thấy cụ thể hơn những công việc cần thực hiện của cán bộ, đảng viên nói chung và Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. chiếu sáng. Cụ thể hơn, bảng tổng hợp như sau:

Chức vụ

Nghĩa vụ thực hiện

yêu cầu phòng ngừa

– Ủy viên Bộ Chính trị;

– Ủy viên Ban Thư ký;

– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn;

– Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

– Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Học tập, nắm vững hệ thống những nguyên lý cơ bản và kiên quyết giữ vững Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến ​​rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

– Phòng ngừa và tích cực phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch.

– Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cục bộ, chủ nghĩa cá nhân. Lợi dụng nhóm để trốn tránh trách nhiệm hoặc lợi dụng danh nghĩa tập thể để đạt được mục đích cá nhân.

Nói không mạch lạc, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

– Toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì dân tộc, vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Đừng làm điều gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy mục tiêu là đạt được an sinh, hạnh phúc và sự hài lòng của mọi người.

– Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

– Thành kiến ​​với các nhà bình luận và phê bình.

Trực tiếp sử dụng danh nghĩa hoặc cung cấp tài liệu cho người khác nói, viết, đăng tin giả, bài nhái nhằm nâng cao uy tín của tập thể, cá nhân hoặc làm giảm uy tín của tập thể, cá nhân khác bằng nhiều cách khôn khéo. phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

– Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, thiết thực và hiệu quả; nó thực sự là nòng cốt của sự đoàn kết, gặp gỡ, khơi dậy và phát huy trí tuệ tập thể.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ.

Chủ trì, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tổn hại đến uy tín của Đảng, phương hại đến lợi ích của Nhà nước, của cộng đồng và của nhà nước. người dân.

– Sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được giao. Nhiệt tình và tận tâm với công việc.

– Chủ động, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, nợ đọng kéo dài; xử trí chủ động, nhanh chóng, hiệu quả các tình huống cấp bách, bất trắc, bất trắc xảy ra trên địa bàn, địa bàn mình phụ trách.

– Người ứng cử, người ứng cử, người ứng cử, người ứng cử quyền lực, người ứng cử, bỏ phiếu tín nhiệm.

– Can thiệp vào quyền hạn, trách nhiệm và tiêu chuẩn trong công việc của nhân viên; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là người nhà, người thân cận.

– Tích cực thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

– Tích cực triển khai chủ trương thí điểm của Trung ương; Quảng bá những mô hình, cách làm mới, hiệu quả.

– Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực phụ trách.

– Tham nhũng và hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào; tặng quà, nhận quà sinh lời.

Cản trở không đúng thẩm quyền, trách nhiệm và quy định đối với việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, phân xử và thi hành án; đề xuất, thực hiện, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; đấu giá đất và tài sản nhà nước.

Giữ nguyên tắc, dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch trong công việc của người điều hành.

– Chăm lo hình thành đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận.

– Tích cực phát hiện, thu hút và sử dụng những người có đức, có tài, có năng lực cống hiến.

– Bảo vệ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đi lên vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia – dân tộc.

– Lãng phí công quỹ, hàng hoá, phương tiện, sức lao động và thời gian lao động.

– Tổ chức các đoàn khách trong nước và nước ngoài không đủ thành phần, lịch trình và yêu cầu chuyên môn.

Sống, sống, tiêu dùng và vui vẻ với sự xa hoa và lãng phí.

– Học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng. Mô hình đạo đức và lối sống.

– Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, giản dị, trực tiếp, chân thành.

– Lợi dụng công ty hoặc để công ty lợi dụng để trục lợi.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

– Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy cái thiện phải kiên quyết bảo vệ, thấy cái ác phải quyết liệt đấu tranh; không thảo luận đổ lỗi.

– Dũng cảm nhận lỗi và trách nhiệm của bản thân.

– Chủ động từ chức khi không còn đủ phẩm chất, năng lực và tín nhiệm để thi hành công vụ.

– Để vợ (chồng), cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình vào mục đích cá nhân.

Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, chảnh chọe, phung phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

2. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên dân quân.

Thực tế cho thấy, hiện nay, các đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm gương mẫu trong cuộc sống, công việc. Đội ngũ cán bộ, dân quân luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực tự học, rèn đức; không ngại khó, chủ động, sáng tạo; là trung tâm thống nhất, chỉ đạo, chỉ huy của tổ chức, cơ quan mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh và nói chung là đơn vị vững mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn cán bộ lãnh đạo, dân quân ở một số đơn vị chưa phát huy hết chức trách, chưa thực sự gương mẫu, nhất là một số đồng chí còn vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. pháp luật … làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng, uy tín của đảng viên, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Phát huy vai trò “đi bộ đàm” là vấn đề hết sức quan trọng

Để thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chủ đề “nêu gương”, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cơ sở phải thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là thực hành “nói và làm.”

Cán bộ, đảng viên phải là những chuẩn mực đạo đức gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi để cấp dưới và quần chúng noi theo. Kính trọng cấp trên, cấp dưới, kính trọng mọi người, sống tình nghĩa, mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất, tay nghề. Kỹ lưỡng, chính xác, tỉ mỉ, nói ít làm nhiều, đạt hiệu quả cao. Đó là mệnh lệnh thầm lặng thu phục lòng dân, tạo niềm tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước.

Thứ hai, phải có phương pháp làm việc khoa học.

Tự học hỏi, phát huy và nâng cao kiến ​​thức chuyên môn luôn là trách nhiệm của mỗi đại lý. Khi thực hiện nhiệm vụ, công việc phải tôn trọng tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, đã nhận nhiệm vụ là làm.

Thứ ba, coi trọng ý thức giáo dục, rèn luyện đạo đức của bản thân.

Lập kế hoạch hành động chính xác, thực hành hàng ngày, hàng giờ, vì đạo lý là phải rèn luyện hàng ngày, đừng ỷ lại từng phút, tránh bệnh thành tích, tuyệt đối đừng sa ngã, tránh tu dưỡng “ích kỷ”. tiến bộ ”,“ tự hoàn thiện mình ”, tránh sa vào lợi ích vật chất.

Thứ tư, nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình.

Phê bình và tự phê bình phải được thực hiện một cách nhận thức của bản thân và của mỗi cá nhân thì mới có hiệu quả. Cần từ trên xuống, tôn trọng lắng nghe quan điểm của đảng viên trong tổ chức, cơ quan. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tận dụng điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của mình.

Trên đây là nội dung bổ trợ về những việc cần làm để nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, trước hết đây là những chức vụ cần phải thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, chi bộ các cấp ban hành các quy định cụ thể và thi hành ở cấp địa phương.

Xem một số ví dụ về ý kiến ​​cá nhân, ý kiến ​​Đảng viên mới nhất được Học Wiki cập nhật thường xuyên:

  • Kỳ thi Đảng viên cuối năm 6
  • Bản kiểm điểm đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo
  • Cách viết bản kiểm điểm đảng viên
  • Mẫu phiếu kiểm điểm việc chấp hành điều lệ đảng của đảng viên
  • Gương nghị quyết TW4 – Tự phê bình và phê bình
  • Kỳ thi đã nghỉ hưu
  • Kiểm tra Đảng viên trong quân đội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button