Biểu mẫu

Đơn rút tố cáo 2022

Yêu cầu rút lại khiếu nại là Mẫu đơn yêu cầu rút lại khiếu nại được ban hành theo Nghị định 31/2019 / NĐ-CP điều chỉnh Luật Khiếu nại mới nhất năm 2018. Xem.

1. Yêu cầu xóa người tố cáo là gì?

Người tố giác là người viết đơn, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người đó. Đơn rút người tố giác là đơn do người tố cáo gửi đến người, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã tiếp nhận, thụ lý hoặc đang trong quá trình giải quyết. Đơn gồm các thông tin sau: Họ, tên, địa chỉ, lý do rút đơn khiếu nại, v.v. Xem Biểu mẫu và thủ tục Yêu cầu Rút tiền Khiếu nại đính kèm.

2. Quy tắc rút thông tin

Theo đó, người khiếu nại có quyền rút toàn bộ hoặc một phần khiếu nại trước khi kết thúc việc khiếu nại. Việc rút đơn khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản.

Trường hợp người khiếu nại rút một phần khiếu nại, phần còn lại tiếp tục giải quyết theo quy định; nếu người khiếu nại rút toàn bộ nội dung khiếu nại thì người khiếu nại ra quyết định chấm dứt khiếu nại. Trong trường hợp có nhiều người tố cáo cùng thực hiện một người tố cáo nhưng một hoặc nhiều người tố cáo rút người tố cáo thì việc giải quyết vẫn tiếp tục theo quy định của việc giải quyết.

Người đã loại bỏ người tố giác không có quyền và không có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ của người tố cáo; Trừ trường hợp người khiếu nại rút đơn khiếu nại mà có lý do xác định người khiếu nại lợi dụng việc khiếu nại để vu khống, xúc phạm, gây tổn hại cho người khiếu nại thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi đã báo. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người khiếu nại rút đơn khiếu nại và người khiếu nại cho rằng hành vi được báo cáo là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nếu có lý do xác định rằng việc rút đơn khiếu nại là do bị đe dọa, mua chuộc hoặc trục xuất. lời phàn nàn. Nếu đơn khiếu nại được dùng để vu khống, xúc phạm, xâm hại người khiếu nại thì vẫn phải giải quyết vụ việc khiếu nại.

3. Yêu cầu rút đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

… (1)…, ngày… tháng… năm…

RÚT TIỀN ĐƠN

Tối đa 2) ………….

Tên tôi là: …………………… (3) …………………….

Chiều hướng: ………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị …………. (hai) …. cho phép tôi rút đơn khiếu nại …………. ………… (4)

RÚT TIỀN NHÂN CHỨNG (3)
(Chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

Lưu ý:

(1) Địa danh.

(2) Chức vụ và chức danh của chủ sở hữu thông tin.

(3) Họ, tên của người khiếu nại rút đơn khiếu nại. Trường hợp có nhiều người khiếu nại thì phải có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của người đại diện hoặc người khiếu nại.

(4) Ghi rõ từng thông tin được rút hoặc rút toàn bộ thông tin trong thông tin của… tháng… năm….

4. Thủ tục rút đơn khiếu nại

Việc người khiếu nại rút đơn khiếu nại được quy định tại Điều 4 Nghị định 31/2019 / NĐ-CP điều chỉnh luật khiếu nại (có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2019), cụ thể như sau:

“Điều 4. Rút đơn khiếu nại”

1. Người khiếu nại có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại trước khi người khiếu nại quyết định nội dung khiếu nại. Việc rút đơn khiếu nại phải được lập thành văn bản, việc rút đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ tên, địa chỉ của người thu thập thông tin; nội dung khiếu nại do người rút đơn khiếu nại ký, đóng dấu. Trường hợp người khiếu nại trực tiếp yêu cầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền rút đơn khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại lập biên bản rút đơn khiếu nại và người rút đơn khiếu nại phải ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản. Biên bản rút đơn khiếu nại theo Mẫu số 02, Biên bản rút đơn khiếu nại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Lệnh này.

2. Trường hợp có nhiều người khiếu nại mà một hoặc nhiều người không đồng ý thì mỗi người phải rút đơn khiếu nại theo quy định tại mục 1 Điều này. Trường hợp tất cả những người khiếu nại rút đơn thì người đại diện rút đơn khiếu nại bằng văn bản hoặc người nhận khiếu nại lập biên bản rút đơn khiếu nại có chữ ký hoặc xác nhận của người khiếu nại. hoặc đại diện.

3. Trong trường hợp người tố cáo cách chức mà người tố cáo cho rằng hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có lý do xác định việc người tố cáo bị loại là do uy hiếp, tham nhũng thì người tố cáo lợi dụng để khiếu nại. vì. vu khống, xúc phạm hoặc gây tổn hại cho người khiếu nại thì vụ việc khiếu nại vẫn được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Mục 33 Luật Khiếu nại. Người tố cáo áp dụng các biện pháp phù hợp với thẩm quyền hoặc chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý những người đe dọa, mua chuộc người khiếu nại hoặc lợi dụng việc khiếu nại để vu khống, xúc phạm, gây tổn hại cho người khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Phân tích quy trình đã thực hiện:

Khoảng thời gian yêu cầu rút lại thông tin: Trước khi chủ sở hữu thông tin kết luận về nội dung thông tin. Tức là việc xác minh đơn tố cáo vẫn đang được tiến hành. Và kết quả cuối cùng vẫn chưa được phản ánh. Trong thời hạn này, người khiếu nại có quyền phản ánh về quyết định rút đơn khiếu nại.

Giới hạn đối với nội dung xóa người tố cáo: Có thể xóa toàn bộ hoặc một phần nội dung. Sau khi nội dung được làm rõ, họ có thể rút đơn khiếu nại. Trong khi nếu không, nội dung vẫn được đảm bảo vượt qua xác minh. Theo nhu cầu của chủ sở hữu quyền phản ánh về nội dung của ứng dụng được thực hiện. Cũng như giúp cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung công việc cần tiến hành.

Yêu cầu đăng ký: Theo mẫu có sẵn tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng. Được thực hiện bằng văn bản. Do đó đảm bảo cung cấp một nội dung đầy đủ thông tin. Ngoài việc trình bày tốt cần phải phản ánh. Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 31/2019 / NĐ-CP.

Nội dung đơn: Nộp theo thông tin sẽ cung cấp trong đơn. Cần cung cấp đầy đủ thông tin như đã trình bày trên biểu mẫu. Và liệt kê cụ thể các công việc phải thực hiện tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 31/2019 / NĐ-CP.

Người tố cáo: Người tố cáo. Họ có thể tự viết hoặc nhờ ai đó làm hộ. Nhưng hãy chắc chắn rằng ý chí độc lập của bạn được phản ánh. Bởi nhận thức của chủ thể này. Xác nhận bằng chữ ký, con dấu hoặc dấu vân tay. Việc đặt cọc cũng có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các trung gian khác. Khi giao hàng được thực hiện, gửi trực tiếp. Cách thức gửi yêu cầu đến trụ sở bộ phận tiếp nhận và xử lý.

Nơi nhận hồ sơ: Gửi đến trụ sở cơ quan có thẩm quyền. Chính cơ quan đã nhận đơn khiếu nại trước đó. Với các hoạt động xác minh do cơ quan này thực hiện trong lĩnh vực hoạt động của mình. Từ đó, việc tiếp nhận hoàn tất. Cũng như để giải quyết việc rút đơn khiếu nại của chủ thể quyền.

Ý chí của chủ thể tố cáo, rút ​​đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền do pháp luật quy định. Bất kỳ người nào yêu cầu xóa thông tin phải có chữ ký phản ánh yêu cầu của họ. Xem xét các thử nghiệm về tính độc lập và ý chí tự nguyện. Từ đó, hiệu ứng mới được xác định với hành vi. Cơ quan có thẩm quyền tại nơi tiếp nhận phải xác minh tính chính xác của người biểu diễn. Cũng như kiểm chứng bằng ý chí chu đáo của bạn. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể đáp ứng các nhu cầu được trình bày trong ứng dụng.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục khiếu nại và báo cáo trong bài báo đường Làm hài lòng.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button