Đơn vị sự nghiệp là gì? Khái niệm, đặc điểm đơn vị sự nghiệp 2022

Đơn vị sự nghiệp là gì? Khái niệm và đặc điểm của đơn vị sự nghiệp 2022. Ở Việt Nam, nhiều đơn vị sự nghiệp được thành lập và tổ chức nhằm cung cấp dịch vụ công cho toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu hết về loại hình tổ chức này. Bài viết Học Wiki sau đây sẽ cung cấp thông tin về các đơn vị kinh doanh và ví dụ về chúng. Xem.

Các đơn vị phi thương mại được tạo ra hoặc được nhà nước cho phép thành lập.

1. Đơn vị sự nghiệp là gì?

Khái niệm đơn vị kinh doanh.

Theo Điều 9 Luật Viên chức số 58/2010 / QH12 quy định:

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân và cung cấp dịch vụ. công, phục vụ quản lý nhà nước

Như vậy, đơn vị sự nghiệp là loại hình tổ chức sự nghiệp công lập do Nhà nước thành lập hoặc ủy quyền để thực hiện chức năng tổng sự nghiệp phi thương mại cho xã hội.

2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp

Các đơn vị sự nghiệp nói chung chỉ có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công phi thương mại cho xã hội.

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

“Dịch vụ công phi thương mại” là dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Đào tạo chuyên nghiệp; Bác sĩ; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin báo chí và truyền thông; Khoa học và Công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

– Như vậy, đơn vị sự nghiệp được tổ chức và thành lập không nhằm mục đích sản xuất vật chất mà nhằm thoả mãn nhu cầu chung của xã hội, phải phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp theo định hướng sản phẩm. các đặc điểm cụ thể (ví dụ: sức khỏe bệnh nhân, khoa học, trình độ sinh viên, v.v.)

– Nhìn chung, các đơn vị sự nghiệp, kể cả các đơn vị hoạt động theo mô hình kinh doanh vì lợi nhuận, chưa phải là đơn vị sự nghiệp thực sự. Vì chúng được tạo ra để cung cấp dịch vụ công, phục vụ sự quản lý của Nhà nước chứ không phải thực hiện chức năng thương mại. Do đó, phần lớn kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước chịu.

– Do được tạo ra với mục đích thỏa mãn nhu cầu chung của xã hội nên các đơn vị, tổ chức phi thương mại thể hiện được vai trò, ý nghĩa của mình trong đời sống xã hội.

3. Các loại hình đơn vị kinh doanh

Phân loại đơn vị kinh doanh.

Kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phần lớn do nhà nước chi.
Kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phần lớn do nhà nước chi.

Đơn vị sự nghiệp được phân thành đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong đó:

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị, tổ chức do cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công phục vụ sự quản lý của Nhà nước.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập đối với từng khu vực sự nghiệp trên cơ sở quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, biên chế và phạm vi hoạt động. Do đó, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm 2 loại hình:

  • Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ);
  • Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là đơn vị, tổ chức sự nghiệp ngoài quốc doanh do các tổ chức xã hội, công ty, cá nhân thành lập hoặc liên doanh giữa các tổ chức, cá nhân. nước ngoài, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

4. Đơn vị kinh doanh mẫu

Nhiều tổ chức, đơn vị phi thương mại hoạt động trên đất nước ta. Ví dụ:

– Các đơn vị sự nghiệp công lập: Ví dụ: Trường Đại học Quân y Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Luật Bộ Tư pháp, v.v.

– Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: Ví dụ như bệnh viện, trường học, tổ chức nghiên cứu khoa học tư nhân, v.v.

  • Các bệnh viện tư nhân như: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc …
  • Các trường dân lập: Đại học FPT, Đại học Thăng Long …

Bài báo đã cung cấp thông tin bao quát và toàn diện nhất về các đơn vị sự nghiệp công lập. Mời bạn đọc tham khảo bài viết liên quan về Nó là gì? Các câu hỏi pháp lý thường gặp và phổ biến pháp lý về dữ liệu lớn.

  • Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị sự nghiệp
  • Phân biệt giữa cơ quan nhà nước và đơn vị phi thương mại
  • Đơn vị sự nghiệp là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button