Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam 2022

Mẫu đơn yêu cầu gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam 2022 được sử dụng khi người nhà có nhu cầu gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. . Xem.

  • Khi nào có thể bị tạm giữ người theo thủ tục hành chính?
  • Luật Thi hành án cảnh sát giam giữ và phòng ngừa số 94/2015 / QH13

Đầu tiên. Mẫu đơn yêu cầu gặp người bị giam giữ là gì?

Việc tạm giữ, tạm giam trước khi xét xử của Công an là biện pháp nhằm bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử, v.v. Việc gặp thân nhân của người đang bị tạm giữ, tạm giam phải được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. cho phép làm gì.

Kể từ thời điểm đó, thân nhân của họ phải có đơn yêu cầu gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam (theo mẫu đến thăm) để nêu rõ mong muốn được gặp thân nhân, trong yêu cầu này cần ghi rõ thông tin của thân nhân, thông tin về người bị tạm giữ, người bị tạm giam, nêu rõ lý do gặp và mối quan hệ của người đó với người đó. được đoàn tụ. ..

2. Yêu cầu bổ nhiệm với một người bị giam giữ hoặc đang bị tạm giam không. một

Mẫu đơn cuối cùng để gặp bạn tù năm 2022 hiện nay là Mẫu TG8 ban hành theo Thông tư 01/2012 / TT-BCA.

Mặc dù thông tư 01/2012 / TT-BCA đã hết hiệu lực vào ngày 01/01/2018. Nhưng Thông tư 01/2012 / TT-BCA không có văn bản thay thế nên mẫu đơn yêu cầu gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam luôn được sử dụng theo mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

YÊU CẦU CẢM XÚC CỦA NHỮNG NGƯỜI Ở VỊ TRÍ TẠM THỜI

Bị tô cáo: …………

Đắt tiền: (Đầu tiên)………………………………
(hai) ………………………………

Tên tôi là: ……………………. …… Sinh nhật ngày …………. / ………… / ……………………

DNI / CCCD / Hộ chiếu số: …………. …… .. Ngày cấp ..… /…. / …… .. Nơi cấp: ……………

Nơi đăng ký: …………………… .. ………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………….

Vui lòng xem tù nhân / bạn tù:

Họ và tên: ……………… sinh ngày ………… / …….… / ……………… ..

Nơi đăng ký: …………………………………………………….

Họ và tên cha: ………… .. Họ tên mẹ: …………………… .. ………………

Xúc phạm:……………………………………..…………………………………

Ngày khai giảng: …………. / …………………… / ……. Vào trại tạm giam ngày …… ../ .. …………. / ………….

Mối quan hệ với người yêu cầu gặp: ……………………

Lý do cuộc họp: …………………………………………………….

Đi cùng với những người bị tạm giam, tạm giữ nhằm ngăn chặn (Ghi rõ họ, tên, số chứng minh nhân dân / CCCD, ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, mối quan hệ với người đề nghị bổ nhiệm):

……………………………………………………….

………………………………………………

………………………….

………………………….

Tôi xin cam kết tôn trọng các quy định của pháp luật.

…………., Ngày …… .. tháng …… .. năm 20. …….
XÁC NHẬN
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐƠN NỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA TẾ BÀO CHẤP NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁM SÁT SỞ TTG / NTG
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Yêu cầu thăm bạn tù không. hai


Yêu cầu thăm nuôi con nuôi 2022 theo quy định

Tham khảo hồ sơ yêu cầu tiếp nhận người đang bị cơ quan công an tạm giữ, tạm giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CON NGƯỜI YÊU CẦU ĐIỀU ĐÓ Ở NHIỆT ĐỘ / NHIỆT ĐỘ TẠM THỜI.

Đắt tiền: (Đầu tiên) ……………………………….
(hai) ………………………

Tôi tên là: …………………… sinh ngày… .. /… .. / ………… Giới tính Nam Nữ

DNI / CCCD / Hộ chiếu Số: …… .. Ngày cấp ….. / ….. / ….. .. Nơi cấp: …………

Nơi đăng ký: ………………………………………. …………………… ..

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………… .. …

Đơn vị công tác: ……………………………………… ..…

Số điện thoại liên hệ: …………………………………… .. .. ……………

Vui lòng xem tù nhân / bạn tù:

Họ và tên: …………………… .. ngày, tháng, năm sinh…. ./… .. / ………….

Nơi đăng ký: ………………………………………. …………………… ..

Họ và tên của bố đẻ: ……………………. Họ và tên của mẹ:…

Sự vi phạm: ………………………………………… … …

Ngày tạm giam: ….. / ….. / …… Đưa vào trại tạm giam / ngày bị tạm giam ….. / ….. / ……. ..

Mối quan hệ với người yêu cầu gặp: …………………………………………………….

Lý do cuộc họp: ……………………………………………………. …………………… .. ………….

(Ví dụ: ông bà đến thăm, ông bà đi thăm, …)

Đi cùng với những người bị tạm giam, tạm giữ nhằm ngăn chặn (ghi rõ họ tên, số CMND / CCCD, ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, mối quan hệ với người yêu cầu gặp mặt).

…………… ..

…………… ..

…………… ..

…………… ..

…………………………. ………….

Tôi xin cam kết tôn trọng các quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

……….., ngày tháng năm ……….

ĐƠN NỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA TẾ BÀO CHẤP NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁM SÁT SỞ TTG / NTG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trường hợp:

(1) Đơn vị Xử lý Vụ việc, (2) Giám thị TTG / Trưởng Ban NTG; Trường hợp có nguyện vọng thi hành án thì chỉ viết đơn gửi giám thị / trưởng ban GTNĐ.

4. Các tài liệu phải xuất trình khi gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Người nhà đến thăm phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân sau: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ cán bộ, chiến sĩ hoặc công nhân viên của Quân đội phổ thông. Nhân dân, Công an nhân dân phổ biến, người dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh. ; Giấy tờ chứng minh quan hệ với người bị tạm giữ, tạm giam. Trường hợp khách không có giấy tờ chứng minh quan hệ thì phải yêu cầu, có xác nhận của Ban bình dân hoặc cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp khách không có giấy tờ tùy thân thì hồ sơ đăng ký dự tuyển phải có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

5. Quy chế gặp người đang bị Công an tạm giữ, tạm giam 2022

Người bị Công an tạm giữ có thể gặp người nhà một lần trong thời gian Công an tạm giữ, một lần trong mỗi lần kéo dài thời gian Công an tạm giữ, kể cả ngày nghỉ và mỗi lần gặp không quá một giờ.

Người bị tạm giam được gặp gia đình mỗi tháng một lần, trong giờ làm việc, mỗi lần gặp không quá một giờ. Người đứng đầu trại giam quyết định thời gian chính xác khi người bị cảnh sát tạm giữ hoặc biệt giam nên gặp gia đình của anh ta.

Trường hợp người bị công an tạm giữ được chuyển đến nơi giam giữ trước khi xét xử hoặc người bị tạm giữ trước khi xét xử có thời gian tạm giam trước khi xét xử dưới một tháng thì chỉ được gặp mặt thành viên gia đình. cầm. được tổ chức

Người phụ trách cơ sở đền tội quyết định bằng văn bản về việc gặp thân nhân, ghi rõ thời gian phải gặp thân nhân, người phụ trách trong thời gian thăm gặp và chuyển quyết định cho cơ quan lưu giữ hồ sơ. Người bị công an tạm giữ, tạm giam không được gặp nhiều hơn 03 thành viên trong gia đình vào bất kỳ thời điểm nào; các trường hợp khác do Trưởng trại tạm giam quyết định.

Trong trường hợp cơ quan thụ lý vụ án yêu cầu giám sát, theo dõi việc thăm gặp thì Thủ trưởng Trại tạm giam phải thông báo thời gian thăm gặp cho cơ quan tiếp nhận để phối hợp.

Ngôn ngữ sử dụng trong chuyến thăm là tiếng Việt. Trường hợp người dân tộc thiểu số, người nước ngoài không biết tiếng Việt thì phải có người phiên dịch hoặc nhân viên biết tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng nước này.

Khi người bị cơ quan công an tạm giữ, tạm giam và gia đình yêu cầu giải quyết về dân sự thì cơ quan giải quyết vụ án phối hợp với trại tạm giam giải quyết theo quy định của pháp luật. . thẳng.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button