Hợp đồng 161 có được tăng lương không 2022?

Liệu hợp đồng 161 có được tăng vào năm 2022? Có thể bạn đã biết Nghị định 161/2018 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2019 có đề cập đến những quy định mới về việc thực hiện chế độ hợp đồng. Vậy điều gì sẽ thay đổi khi ký hợp đồng lao động mới theo nghị định này, cụ thể là về tiền lương? Đọc để biết thêm chi tiết trong bài viết Dữ liệu lớn sau đây.

1. Hợp đồng theo nghĩa của Nghị định 161 là gì?

Hợp đồng theo Nghị định 161/2018 / NĐ-CP để thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định này và tuân theo quy định của pháp luật. quy định mới về nội dung của hợp đồng.

Tại Điều 18 Nghị định 161/2018 / NĐ-CP quy định như sau:

Điều 18 Nội dung liên quan đến hợp đồng lao động

1. Viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngoài công ty trước đây phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ngoài công ty mà mình sử dụng với thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. . Thời gian thử việc (nếu có) được quy định trong hợp đồng lao động xác định thời hạn.

2. Sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức và căn cứ vào nhu cầu sử dụng Nhân viên. đơn vị sự nghiệp công lập quyết định gia hạn hợp đồng có thời hạn, không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức. Trong trường hợp viên chức tiếp tục ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì sau khi hết hạn hợp đồng lao động, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp dự kiến ​​ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. hoặc chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

3. Trường hợp viên chức được thuê làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khi hết thời hạn hợp đồng lao động. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định việc giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp viên chức được chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải ký hợp đồng. làm việc không xác định thời hạn. . đường giới hạn.

5. Bộ Nội vụ quy định mẫu hợp đồng lao động. ”

2. Lương hợp đồng 161

Theo quy định tại Thông tư 03/2021 / TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2013 / TT-BNV: “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung hàng loạt điều khoản liên quan đến nâng bậc lương phổ thông và nâng bậc lương của người lao động đối với dân sự. cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Thông tư số 08/2013 / TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

1. Điều 1, chữ c, tiểu mục 1, được sửa đổi như sau:

Người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng làm việc để ấn định mức lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về tiền lương. đối với chấp hành viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tiểu mục 1 Điều 1 Thông tư số 03/2021 / TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, dự kiến ​​nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên không chuyên trách. Đối với chấp hành viên, công chức, viên chức và người lao động quy định: Người làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thỏa thuận trong việc xếp lương theo hợp đồng làm việc. Căn cứ Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, nếu người lao động theo Nghị định số 68/2000 / NĐ-CP và Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP khi ký lại hợp đồng lao động có thỏa thuận về việc xếp lương. . Theo quy định tại Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP, việc trả lương và các chế độ khác (nếu có) phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

3. Lương hợp đồng theo NĐ 161

Thông tư 03/2019 / TT-BNV điều chỉnh Nghị định 161/2018 / NĐ-CP, khi ký hợp đồng, mức lương quy định trong hợp đồng không được thấp hơn mức lương hiện tại.

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP và Thông tư số 03/2019 / TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019, đối tượng ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000 / NĐ – CP không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương của chấp hành viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. chuyển sang việc ký kết hợp đồng lao động; mức lương của hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng; bảo đảm về nguyên tắc việc thực hiện nội dung hợp đồng lao động tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác có liên quan.

4. Hợp đồng 161 là gì?

Hợp đồng 161 là hợp đồng được ký giữa người sử dụng lao động và người lao động theo quy định tại Nghị định 161/2018 / NĐ-CP. Nghị định này đưa ra một số thay đổi về chế độ tiền lương lần cuối, người ký hợp đồng theo nghị định trước sẽ phải ký hợp đồng mới hoặc chuyển loại hợp đồng theo nghị định 161.

5. Hợp đồng 161 có được tăng lương không?

Tiểu mục 1 Điều 1 Thông tư số 03/2021 / TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, dự kiến ​​nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên không chuyên trách. Đối với chấp hành viên, công chức, viên chức và người lao động quy định: Người làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thỏa thuận trong việc xếp lương theo hợp đồng làm việc. Căn cứ Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, nếu người lao động theo Nghị định số 68/2000 / NĐ-CP và Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP khi ký lại hợp đồng lao động có thỏa thuận về việc xếp lương. . Theo quy định tại Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP, việc trả lương và các chế độ khác (nếu có) phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

6. Lương hợp đồng theo NĐ 161

Thi hành Nghị định 161/2018 / NĐ-CP, Thông tư 03/2019 / TT-BNV; Theo Công văn 4169 / BNV-CCVC ngày 13/8/2020 của Bộ Nội vụ về việc phúc đáp nội dung liên quan đến thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định tại Nghị định 68/2000 / NĐ-CP và Nghị định Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện điểm 1 và điểm 2 Điều 4 Thông tư 03 như sau:

1. Người ký hợp đồng lao động mới đối với công việc quy định tại Nghị định 68/2000 / NĐ-CP, tiểu mục 1, Điều 3 Nghị định 161 ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng. các lĩnh vực quy định tại Nghị định 90/2019 / NĐ-CP.

2. Người hợp đồng làm việc 68 áp dụng bảng lương theo quy định tại Nghị định 204/2004 / NĐ-CP phải tiến hành ký hợp đồng làm việc mới theo quy định của Nghị định 161.

Căn cứ để xác định mức lương theo hợp đồng mới bằng tổng thu nhập hiện hưởng, bao gồm hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp công vụ, quy đổi thành một khoản, cụ thể như sau:

– Nếu mức lương trong hợp đồng mới thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ được điều chỉnh tăng lên theo mức lương tối thiểu vùng.

– Nếu mức lương của hợp đồng mới cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì bằng tổng thu nhập hiện tại của người lao động.

Trên đây, Học Wiki đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về hợp đồng 161 có tăng lương năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, theo tình hình thực tế còn những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có đôi chút khác biệt với nội dung trước đó.

Xem các bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý dữ liệu lớn.

  • Phương thức chuyển nhượng dự án đầu tư năm 2022
  • 2022 Thủ tục công bố thực phẩm chức năng
  • Sở cảnh sát sẽ được thanh toán vào năm 2022?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button