Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Ngày 01/4/2022, Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận 33-KL / TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ quản lý.

Với ý nghĩa này, Ban Bí thư đã kết luận việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị phải hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 (riêng đối với các chức danh ngoại giao do Thành ủy đảm nhiệm) (theo quy định quy định của pháp luật (quy định riêng) Ngoài ra, đối với Chấp hành viên và cán bộ đương chức thực hiện như sau:

  • Người có thời gian công tác dưới 5 năm được giữ nguyên chức vụ, quyền hạn được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
  • Nếu thời gian công tác trên 05 năm, khi hết thời hạn hợp đồng (05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm) không được gia hạn giữ chức vụ hoặc vì chức vụ mà xem xét, bố trí công việc phù hợp.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
———-

MỘT BỮA TIỆC KHÁCTÀI SẢN VIỆT NAM
——–

Số 33-KL / TW

Hànồ, ngày 1 tháng 4 năm 2022

KẾT LUẬN 33-KL / TW

CỦA BAN AN NINH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. . Nội các Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr / BTCTW ngày 25 tháng 02 năm 2022) và ý kiến ​​của các tổ chức quan tâm, Ban Bí thư kết luận như sau:

Ngày thứ nhất. Kết thúc việc bổ nhiệm Chấp hành viên vào các chức danh bưu chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (các chức danh ngoại giao có quy định riêng).

hai. Đối với Chấp hành viên, công chức giữ chức vụ:

– Có thời gian công tác dưới 5 năm giữ chức vụ, quyền hạn và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.

– Nếu thời gian công tác trên 5 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm) thì không bầu lại chức vụ mà xem xét, bố trí công việc phù hợp.

3. Cán bộ quản lý, công chức giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương có thời gian công tác dưới 5 năm (60 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của tổ chức bộ máy thì không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. . Nếu giám đốc điều hành hoặc giám đốc điều hành muốn nghỉ hưu quản lý và điều hành, thì người đó cần cân nhắc tìm việc làm phù hợp và duy trì kế hoạch, chính sách hiện tại cho đến khi nghỉ hưu.

Bốn. Chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu các quy định, điều kiện thực hiện chế độ chuyên viên cao cấp, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng. gửi Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Cái bát :

– Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ab / c),
– các cơ quan đảng ở trung ương,
– Các tổ chức: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,
– Ban cán sự Đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,
– Cứu Văn phòng Trung ương Đảng.

BẢNG AN TOÀN T / M

Võ Văn Thưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button