Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2022

Biểu mẫu yêu cầu thanh toán theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC, Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC, Thông tư 79/2019 / TT-BTC đã được Học Wiki cập nhật và chia sẻ tại đây để các bạn tham khảo. Cách sử dụng biểu mẫu yêu cầu thanh toán, hãy xem bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa của một yêu cầu thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán được sử dụng trong trường hợp đã nộp tiền nhưng chưa thanh toán hoặc chưa nhận được tiền để tổng hợp chi phí, cũng như các chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Học Wiki trân trọng gửi tới Quý khách hàng Mẫu yêu cầu thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC và Thông tư 200/2014 / TT-BTC. , Thông tư 79/2019 / TT-BTC.

Xem thêm một số ví dụ liên quan:

  • Mẫu 03 – TT, Mẫu C42 – HD – Đơn xin tạm ứng lần cuối
  • Mẫu số 01 – TT: Biên lai
  • Mẫu số 02 – TT: Bằng chứng thanh toán

2. Trách nhiệm soạn thảo yêu cầu thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho các nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu yêu cầu thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được gửi đến cơ quan, đơn vị hoặc kế toán trưởng công ty để xem xét và các ý kiến ​​được gửi đến giám đốc / tổng giám đốc (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt.

Căn cứ vào quyết định duyệt chi của người có thẩm quyền, kế toán lập chứng từ nộp tiền kèm theo giấy đề nghị thanh toán gửi thủ quỹ điều kiện xuất quỹ.

3. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC


Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Đơn vị: …………………….

Chiều hướng: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC
ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

THƯ YÊU CẦU THANH TOÁN

Ngày tháng năm…..

Đắt tiền:……………………………………….. . …………………… .. ………….

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………………………………………………………… …… …….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………………………………. …

Thanh toán cho nội dung: ……………………………………… .. ……………………………

Số tiền bằng chữ): …………………………………… ..

(Hồ sơ gốc kèm theo ………….)

Người yêu cầu thanh toán
(Ký, họ tên)
kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Được chấp nhận bởi
(Ký, họ tên)

4. Nhu cầu ứng trước theo thông tư 107/2017 / TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: …………………… ..

HOA KỲ,số của bạn: C4hai-GIƯỜNG VÀ ĂN SÁNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017 / TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN ĐẶC BIỆT

Ngày…..tháng ……năm…………

– Họ, tên người nộp tiền: ……………………………………………………. …………………………. ………… ..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………. ………………………….

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng sau:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

Đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng

1. Các khoản tạm ứng từ các kỳ trước chưa được thanh toán đầy đủ

2. Đặt cọc cho giai đoạn này:

– Hóa đơn thanh toánỒ…………. thời gian trong ngày ………………………….

– Hóa đơn thanh toánỒ…………. thời gian trong ngày ………………………….

-….

II. Số tiền đề xuất để thanh toán

1. Văn bản: …………… số …………… .. ngày …………………….

hai ……………………………………………………………………………….

thứ ba Số tiền tạm ứng vượt quá phải được hoàn trả

IV. Số lượng thiếu yêu cầu một khoản chi phí bổ sung

CHỦ TỊCH
ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
SỰ CHI TRẢ

(Ký, họ tên)

BÁC SĨ

(Ký, họ tên)

5. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC

Đơn vị: ………………………

Phần: ………………………

Số mô hình: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC)

THƯ YÊU CẦU THANH TOÁN

Ngày tháng năm….

Đắt tiền: ………………………….

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………………………………………………………… …… …….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………. …………………………. ………… .. ……

Thanh toán cho nội dung: ……………………………………… .. …………………………………………………………

Lượng tiền:………………………………………. . ………… (Viết bằng chữ): ……………………. …..

…………………………. …………………… ………… ..

(Đính kèm: …………………………………………………… .. …………… Văn bản gốc).

Người đề xuất
Sự chi trả

(Ký, họ tên)
kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Được chấp nhận bởi
(Ký, họ tên)

6. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019 / TT-BTC

ĐƠN VỊ: …………………………

Mã QHNS: …………………….

Số mô hình: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN ĐẶC BIỆT

Ngày tháng ……. năm ……

– Tên người nộp: ……………………………………………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………………………….

– Yêu cầu trước theo bảng sau:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

Đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng

1. Các khoản tạm ứng từ các kỳ trước chưa được thanh toán đầy đủ

2. Đặt cọc cho giai đoạn này:

– Phiếu chi số. …………. trong ngày ………

– Phiếu chi số. …………. trong ngày ………

-…

II. Số tiền đề xuất để thanh toán

1. Văn bản: ………… .. số …………. ngày ………….

hai. ………………………………………………………

thứ ba Số tiền tạm ứng vượt quá phải được hoàn trả

IV. Số lượng thiếu yêu cầu một khoản chi phí bổ sung

TIÊU ĐỀ ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

BÁC SĨ
(Ký, họ tên)

7. Nội dung bắt buộc của mẫu yêu cầu thanh toán

– Tên đơn vị, phòng ban được hiển thị ở góc trên bên trái của biểu mẫu.

– Họ và tên của bạn và tên của dịch vụ mà bạn cung cấp để thanh toán cho bạn.

– Nội dung chính của mẫu văn bản này phải rõ ràng, đáp ứng đủ các yêu cầu chung của một văn bản quy phạm pháp luật thông thường.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.

– Người yêu cầu thanh toán phải ghi số tiền yêu cầu thanh toán (bằng số liệu và giải thích bằng chữ) để làm cơ sở thanh toán.

Sau khi hoàn thành các nội dung trên, người đề nghị thanh toán phải ký, ghi rõ họ tên, sau đó nộp hồ sơ đề nghị thanh toán cho Kế toán trưởng, Giám đốc công ty (hoặc người được uỷ quyền thanh toán). công việc chấm điểm) xem xét và phê duyệt. Theo quyết định của Giám đốc, kế toán lập chứng từ nộp tiền kèm theo giấy đề nghị thanh toán gửi thủ quỹ để làm thủ tục xuất quỹ.

8. Hướng dẫn soạn thảo yêu cầu thanh toán

thư yêu cầu thanh toán Được sử dụng trong trường hợp đã chi nhưng chưa trả hoặc chưa nhận được để tổng hợp số đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để hoàn thiện thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và đăng ký vào sổ kế toán. .

Làm thế nào để viết một yêu cầu thanh toán?

– Ở góc trên bên trái của yêu cầu thanh toán phải ghi rõ tên đơn vị, dịch vụ. Giấy đề nghị thanh toán phải do người yêu cầu lập thành 1 bản và gửi rõ ràng cho Giám đốc công ty (hoặc người duyệt chi).

– Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền yêu cầu thanh toán (bằng chữ và số).

Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung yêu cầu thanh toán.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.

– Sau khi mua hàng hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu đòi thanh toán. Đề nghị thanh toán được gửi đến Kế toán trưởng để xem xét và cho ý kiến ​​để chuyển đến Giám đốc kinh doanh (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt. Theo quyết định của Giám đốc, kế toán lập chứng từ nộp tiền kèm theo giấy đề nghị thanh toán gửi thủ quỹ để làm thủ tục xuất quỹ.

9. Thủ tục yêu cầu thanh toán

Yêu cầu thanh toán phải được thực hiện theo quy trình của công ty để công ty có thể quản lý tài chính của mình một cách có hệ thống và chặt chẽ. Quy trình yêu cầu thanh toán trong một doanh nghiệp bình thường tuân theo các bước sau:

Bước 1: Người lao động điền vào phiếu yêu cầu thanh toán theo mẫu khi có khoản chi phí cần thanh toán cho công ty. Ví dụ về yêu cầu thanh toán, xem phần 3, 4, 5, 6

Bước 2: Cung cấp và thu thập tất cả các tài liệu liên quan trong yêu cầu thanh toán

Bước 3: Kế toán tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán

Bước 4: Trình Kế toán trưởng và Giám đốc xem xét và phê duyệt

Bước 5: Kế toán thực hiện ủy nhiệm chi

Bước 6: Kế toán, thủ quỹ căn cứ vào chứng từ nộp tiền đã được duyệt sẽ tiến hành thanh toán tiền và ghi vào sổ quỹ, lưu giữ các chứng từ nộp tiền theo quy định.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về quy trình ứng trước và thanh toán qua bài viết Học Wiki: Quy trình ứng trước và thanh toán.

Trên đây, Học Wiki tổng hợp và trình bày thủ tục cuối Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán lần cuối. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế còn những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có một số khác biệt so với nội dung trên.

Đọc thêm trong phần Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong bài báo đường Làm hài lòng.

  • Hồ sơ thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11
  • Mẫu C2-03 / NS Yêu cầu thanh toán và tạm ứng
  • Mẫu C2-08 / NS Giấy đề nghị tạm ứng, tạm ứng bằng ngoại tệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button