Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình 2022

Mẫu biên bản nghiệm thu ghi công trình hết thời hạn bảo hành là mẫu biên bản ghi lại việc nghiệm thu và xác nhận công trình hết thời hạn bảo hành. Mẫu biên bản quy định các hạng mục công việc, thời gian và thành phần nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

1. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là gì?

Theo quy định, khi hết thời hạn bảo lãnh, người giám sát thi công phải nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo lãnh. Mẫu thư chấp nhận và xác nhận hết thời hạn bảo lãnh là một biểu mẫu quan trọng trong thủ tục xác nhận hết thời hạn bảo lãnh. Dưới đây là biểu mẫu gần đây nhất mà các cơ quan, tổ chức sẽ sử dụng để đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận đã hết thời hạn bảo hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

HÀNH ĐỘNG CHẤP NHẬN VÀ XÁC NHẬN
BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CHỈ TRÊN CÔNG VIỆC

Xây dựng: ……………………………………… … ………………………….

Danh mục: ……………………………………….. . ………………………….

Công trường: ……………………………………… .. …………………………….

I. Người tham gia kiểm tra chấp nhận:

1. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

– Ông ………… Chức vụ: ………………………………………………………

– Ông nội ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… … …… ..

2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………… (Ghi tên Nhà thầu)

– Ông ………… Chức vụ: ………………………………………………………

– Ông nội ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… … …… ..

3. Ban đại diện vận hành và sử dụng: …… (ghi tên và số QLKT)

– Ông ………… Chức vụ: ………………………………………………………

– Ông nội ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… … …… ..

II. Thời gian chấp nhận:

Bắt đầu: Vào lúc …… lúc ……. phút …… .. ngày ……. tháng …… .. 20…

Kết thúc: Vào lúc …… lúc ……. phút …… .. ngày ……. tháng …… .. 20…

Thứ ba Đánh giá chất lượng công việc:

A. Các tài liệu được sử dụng làm cơ sở cho các bài kiểm tra nghiệm thu và chứng nhận:

– Nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư: (Ghi rõ số và ngày ký quyết định)

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định số …… ngày).

– Hợp đồng xây dựng: (Ghi rõ số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng).

– Báo cáo kết thúc bảo lãnh của nhà thầu thi công: (Ghi rõ số tài liệu, ngày, tháng, năm của nhà thầu).

– Hồ sơ hoàn công (hạng mục công trình) do… (tên nhà thầu thi công) lập đã được đại diện chủ đầu tư xác nhận.
b. Chất lượng công trình (yếu tố công trình) xây dựng sau khi hết thời hạn bảo hành: Đảm bảo chất lượng theo quy định của hồ sơ thiết kế.

IV. Kết luận:

Công trình (hạng mục công trình)… (tên công trình / hạng mục công trình / hồ sơ mời thầu) ……. đã được nhà thi công đảm bảo theo tiêu chuẩn, sau thời gian đảm bảo chất lượng theo thiết kế. các tài liệu.

Như …. tháng… năm …… Nhà thầu thi công xây dựng (và cơ giới, thiết bị nếu có) không chịu trách nhiệm bảo hành công trình. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng các công trình theo quy định của nhà nước.

Biên bản này là văn bản xác nhận việc tuân thủ bảo hành cho nhà thầu.

Biên bản đã được các bên thông qua và chuyển thành…. các bản sao có giá trị pháp lý như nhau. Tấm 10…. lưu … bản sao; Nhà thầu ….. (bao gồm cả nhà thầu xây lắp và nhà thầu cơ khí, thiết bị) giữ ….. bản sao; Đơn vị quản lý vận hành (ghi tên đơn vị quản lý quy hoạch) giữ … bản.

CHỮ KÝ CỦA BÊN NỮ
QUẢN LÝ ĐIỆN THOẠI VÀ XÂY DỰNG 10
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ MINE
(Ghi tên đơn vị QLKT)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NHÀ THẦU XÂY DỰNG (CƠ KHÍ, THIẾT BỊ, nếu có)
(Ghi tên đơn vị QLKT)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

– Biên bản này chỉ áp dụng khi tất cả các sai sót, hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục theo đúng yêu cầu của thiết kế hoặc có những sai sót, hư hỏng nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. phải được sửa chữa.

– Trường hợp các sai sót, hư hỏng chưa được sửa chữa, khắc phục hoàn toàn nhưng theo ý kiến ​​của Đơn vị quản lý vận hành vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thì khi xây dựng, lắp đặt xong phải có văn bản xác nhận đã kiểm tra. . nhận.

– Tất cả nội dung của biên bản này phải được đánh máy (và không được viết tay).

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục công trường trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button