Mẫu DC02: Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư 2022

Biểu mẫu cập nhật và chỉnh sửa thông tin dân cư là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 104/2020 / TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015 / TT-BCA quy định các biểu mẫu dùng trong công tác cấp. Việc quản lý Căn cước công dân, Hồ sơ căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thông tư 41/2019 / TT-BCA sửa đổi, bổ sung. vui lòng kiểm tra trước

1. Biểu mẫu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư là gì?

Phiếu cập nhật, điều chỉnh thông tin dân cư được công dân sử dụng để kê khai khi thông tin cá nhân có thay đổi theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014.

2. Mẫu biểu mẫu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư

Mẫu DC02 được phát hành chung
Thông tư số 104/2020 / TT-BCA ngày 30 tháng 9 năm 2020

Thành phố thuộc tỉnh: …………………….

Quận / Huyện / Thành phố / Thị xã …….

Quận / huyện / thành phố: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

THU THẬP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHỔ BIẾN

I. Thông tin về người khai báo(Đầu tiên)

1. Họ, tên đệm và tên(hai): …………………………………………………………. ………… ..

2. Số điện thoại di động(3)
mã số

3. Mối quan hệ với người được cập nhật, sửa đổi dữ liệu: ………………………. ….

II. Thông tin người được cập nhật, thông tin thay đổi(4)

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(hai): …………………………………………………………. …………

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Số điện thoại di động(3)
mã số

5. Nơi thường trú(5): …………………………………………………………. …………………… ..

………………………………………………………………

6. Nơi ở hiện tại (Chỉ nêu trường hợp khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)(5): …………………………………………………………. ..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

7. Số hộ(6): …………………………………………………………. ………………………….

thứ ba Nội dung được cập nhật, sửa đổi

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

IV. Thư mục và tệp đính kèm

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………


Được sự nhất trí của Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Nhân viên được đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày tháng năm…
nói rõ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: (Đầu tiên)Thông tin người gửi chỉ được ghi lại trong trường hợp người gửi không phải là người được cập nhật hoặc thay đổi. (hai)Được viết bằng TẤT CẢ CAPTCHA.(3)Nhập số định danh cá nhân, số căn cước công dân (CCCD), nếu chưa có số định danh cá nhân thì nhập số định danh.(4)Lưu thông tin công dân trước khi cập nhật, sửa đổi. (5)Điền vào địa chỉ hành chính đầy đủ 03 cấp: đô thị, huyện, tỉnh.(6)Người cảnh sát đã viết mục này.

Trên đây, Học Wiki vừa giới thiệu đến bạn đọc mẫu cập nhật và chỉnh sửa thông tin khu dân cư trong biểu mẫu thủ tục hành chính, mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button