Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn 2022

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp là gì? Nội dung của mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để biết thêm về nó.

Giấy chứng nhận phần vốn góp là biểu mẫu được lập ra để ghi nhận phần vốn góp của một người, một nhóm hay một công ty góp vốn vào doanh nghiệp. Biểu mẫu bao gồm các thông tin sau: Dữ liệu cá nhân của người góp vốn, phần vốn góp, giá trị phần vốn góp … Dưới đây bạn sẽ tìm thấy 4 mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp dùng cho công ty TNHH, tổng công ty, công ty hợp danh. .Xác nhận phần vốn góp của các cổ đông vào công ty. Đây là chi tiết của biểu mẫu.

1. Giấy chứng nhận phần vốn góp là gì?

Giấy chứng nhận phần vốn góp là một loại giấy tờ rất quan trọng và cần thiết. Vậy hiểu như thế nào là đúng về giấy chứng nhận phần vốn góp.

Giấy chứng nhận phần vốn góp là văn bản thể hiện phần vốn góp của một cá nhân, một nhóm hoặc một công ty đối với số vốn đã góp vào công ty hoặc công ty, xác nhận quyền tài sản của các thành viên hợp danh trong công ty. công ty, xác nhận tỷ lệ sở hữu của công ty. bảo đảm quyền lợi của những người góp vốn đầu tư vào công ty.

Học Wiki mong muốn gửi đến quý công ty 03 mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp để quý công ty tham khảo, đảm bảo quyền lợi của những người tham gia vào hoạt động của công ty. Bấm vào đây để xem và tải về mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp.

 • Mẫu hợp đồng góp vốn
 • Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh
 • Hành động góp vốn thành lập công ty

2. Thời hạn sử dụng giấy chứng nhận phần vốn góp

– Trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay, ngày càng có nhiều sự hợp tác của đầu tư nước ngoài, các công ty tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp tác quốc gia với các công ty nước ngoài. điều đó.

– Trong bối cảnh đó, việc hợp tác đầu tư bất động sản hoặc góp vốn giữa cá nhân, cá nhân với công ty, công ty với công ty diễn ra thường xuyên. Trong quá trình hợp tác đầu tư phải có văn bản góp vốn xác nhận và xác nhận quyền và nghĩa vụ của bên hợp tác. Do đó, sự hiện diện của giấy chứng nhận phần vốn góp.

– Tài sản góp vốn là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết và các tài sản khác có thể góp vốn. . mệnh giá bằng đồng Việt Nam.

Lưu ý: Luật Công ty hiện hành quy định thống nhất rằng thời hạn thanh toán toàn bộ phần vốn góp của các loại hình công ty là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

3. Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp của tập đoàn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN….

—————

Số / NC -…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÓNG GÓP VỐN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ………..

Địa chỉ đăng ký : …………

Giấy chứng nhận đăng ký thương mại số: …………

Nơi cấp: Phòng Đăng ký Thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư: …………

Ngày cấp: .. / .. /….

Vốn cổ phần: ………… đồng (……. …….)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Ông bà: …………………………..

Ngày sinh:. /. /…. Quốc tịch: …………………

Số chứng minh nhân dân / CCCD: ……………………

Ngày và địa điểm của chuyến thám hiểm: …………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………

Chỗ ở hôm nay: …………………….

Thủ đô: ………………

Số vốn góp: ……………………

Cung cấp vốn bằng: (tài sản, tiền mặt)

Ngày trao tặng: .. /. / ……

……., ngày tháng năm ………

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

4. Giấy chứng nhận phần vốn góp mẫu số 1


Mẫu 1 – Giấy chứng nhận phần vốn góp

Nội dung cụ thể của Mẫu 1 – Giấy chứng nhận phần vốn góp:

mô hình 1

CÔNG TY …………………………..
Số ………… ../ Chứng chỉ – …………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÓNG GÓP VỐN

Con số: ….. – ………. / GCN (Giờ ..)

– Căn cứ Luật công ty 2014 số 68 / 2014QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Theo Giấy chứng nhận đăng ký số: …………………… cấp ngày…. tháng… năm …… của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……………………

– Căn cứ vào số vốn thực góp của các thành viên.

GIẤY CHỨNG NHẬN

Thành viên: ……………………………………….. . …………………… ..

Chiều hướng: ……………………………………….. . …………………………

Số giấy tờ tùy thân / số đăng ký kinh doanh …………………… do …………………… cấp. …. ngày tháng năm …

Sau khi góp đủ, giá trị phần vốn góp của bạn là: ……………… đồng (…. …………. Mệnh giá), (Tỷ lệ vốn góp …………………….… …………… … …….%)

Hình thức góp vốn:

 • Giống loài…………………………….……………………..……………………………………….
 • Tích cực……………………………………..………………………………………………….……

Thời gian niêm yết: …………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận này được cấp thành hai bản, một bản cấp cho các thành viên góp vốn và một bản được lưu trong kho lưu trữ của công ty.

……, ngày tháng năm ……..
CÔNG TY ……………..

5. Giấy chứng nhận phần vốn góp theo mẫu số. hai

CÔNG TY …………………………..
Số ………… ../ Chứng chỉ – …………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÓNG GÓP VỐN
(Thời gian cấp …….)

– Phù hợp với Luật công ty số 68/2014 / QH13 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật công ty;

– Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

– Phù hợp với các Điều khoản của Hiệp hội được soạn thảo và thông qua trên

– Căn cứ vào vốn góp của các thành viên hợp danh

Công ty…………………………….

GIẤY CHỨNG NHẬN

Ông bà): ……………………………………… .. . Giới tính: …………………….. …………………….

Sinh ngày: ……………… Dân tộc: ……. ……. Quốc tịch: …………………..

Số chứng minh nhân dân / CCCD: …………………… Do Công an ………… cấp. ngày tháng:. ………………………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………. …………………………. …

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………. ………………………….

Là thành viên hợp danh của Công ty …………………… và hiện đang góp …………………… .. …… .. đồng tương ứng, chiếm …………% tổng vốn cổ phần.

Từ …………… .., Ông ……………………. được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy chế.

………….., ngày tháng năm……
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN HỢP ĐỒNG GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay lúc .. giờ, ngày ………… .. tháng …………………… .. .. ……

Chúng tôi bao gồm các ông bà sau đây

1. ông bà…………………………. ………… Giới tính ……………………. Học vấn: …………… ..

Ngày sinh: ………………………………………. …………………… ..

Chứng minh nhân dân số: …………………… .. Ngày cấp ……………………. Cấp bởi …… ..

Hộ khẩu thường trú: ………………………… ………………………. …………………… …………………….

2. ông bà…………………………. …… Giới tính ……………………. Học vấn: ……………… ..

Ngày sinh: ………………………………………. …………………………. .

Chứng minh nhân dân số: …………………… .. Ngày cấp ……………………. Cấp bởi …………

Hộ khẩu thường trú: ………………………… ………………………. …………………… …………………….

3. ông bà………… .Số …………………… .Số lý: ………… …….

Ngày sinh: ………………………………………. …………………… ..

Số báo danh: …………………… Ngày cấp …………………… .. .. Nơi cấp ………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………… .. ……………………………………………….

Họp bàn về việc cung cấp vốn rủi ro với nội dung cụ thể như sau:

 1. Mục đích góp vốn: …………………… .. …………………… ..
 2. số vốn đã góp; Bản chất vốn góp của từng thành viên góp vốn: …………………….
 3. Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………………….
 4. Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………………….
 5. Cam kết của các bên: ………………………………………………………………
 6. Nguyên tắc chia sẻ lợi ích: …………………………………………………… ..

Các bên đã thống nhất thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên như sau:

ÔNG BÀ)
(Ký, họ tên)

ÔNG BÀ)
(Ký, họ tên)

ÔNG BÀ)
(Ký, họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Đầu tư kinh doanh trong bài báo đường Làm hài lòng.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button