Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc word viết tay 2022

Mẫu giấy ủy quyền công việc là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày để ủy quyền cho người khác thay bạn quản lý các công việc cá nhân và công việc. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền xử lý chữ viết tay 2022 có hướng dẫn cách viết, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu giấy ủy quyền công việc là gì?

Thẩm quyền giải quyết công trình là sự thỏa thuận, thống nhất ý chí giữa các bên, đồng thời phải phù hợp với ý chí của nhà nước, cụ thể là phù hợp với quy định của pháp luật. Hình thức giấy ủy quyền thực hiện công việc là việc mình được ủy quyền thực hiện và quản lý một hoặc nhiều công việc với danh nghĩa của chính mình.

2. Mẫu giấy ủy quyền quản lý công việc cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————– o0o —————–

.., ngày …… tháng …… 20 ……. ; (Ngày thứ nhất)

XÁC NHẬN CÔNG VIỆC

(Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân)

Phù hợp với Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hôm nay tại… .. (2) chúng tôi bao gồm:

I. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (3)

Tên: ………….

Chiều hướng: ………..

Số báo danh / CCCD: …………. Ngày và địa điểm của chuyến thám hiểm: ……

Quốc tịch: ……….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (4)

Tên: ………….

Chiều hướng: ………..

Số CMND / CCD: …… ngày cấp: …………. nơi cấp: …….

bên thứ ba Nội dung được ủy quyền: (5)

………….

IV. LÀM

Hai bên đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của mọi thông tin đã ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Công suất nói trên được đặt là …………. bản, mỗi bên giữ ………… bản. (6)

CHO PHÉP LÀM GÌ

(Ký, họ tên)

LỚN LAO

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC

…………

3. Mẫu giấy ủy quyền điều hành công việc của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————– o0o —————–

.., ngày …… tháng …… 20 ……

ĐẢM BẢO CHO PHỤ NỮ

Hôm nay lúc ………… .. (2) chúng tôi bao gồm

Phái đoàn: ………… (3)

Số chứng minh nhân dân / CCCD ……. do Cơ quan Công an cấp ………… ngày…. /…. /….

Tiêu đề: ………

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty ………… .. – Giấy chứng nhận đăng ký thương mại số: ………… .. do Phòng đăng ký thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp …… …… (tên tỉnh / thành phố) lần thứ hai cấp độ … . Ngày tháng …. năm …….

Địa chỉ đăng ký : ………….

Người đại diện: ………… .Địa điểm: …………

Đương sự: ………… (4)

Chứng minh nhân dân số …………. do Cơ quan Công an cấp ………… ngày…. /…. /….

Tiêu đề: ………

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty …………… – Giấy chứng nhận đăng ký số: ………… .. do Phòng Đăng ký Công ty – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………… cấp. (Tên tỉnh / thành phố cấp) thứ…. Ngày tháng …. năm ……

Địa chỉ đăng ký : ………….

Người đại diện: ………… .Địa điểm: ……

Bằng giấy ủy quyền này, bên được ủy quyền được ủy quyền thay mặt Công ty …… thực hiện các công việc sau: (5)

1. Làm việc với đại diện Ngân hàng ….. về vấn đề phong tỏa tài khoản của Công ty ………… .. tại Ngân hàng ………… – Chi nhánh ……

2. Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại mục 1 của giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký nêu trên cho đến khi bên ủy quyền hủy bỏ giấy ủy quyền này bằng văn bản.

Chúng tôi, bao gồm cả bên ủy quyền và bên ủy quyền, đồng ý tôn trọng và không khiếu nại về nội dung của giấy ủy quyền này.

CHO PHÉP LÀM GÌ

(Ký, họ tên)

LỚN LAO

(Ký, họ tên)

4. Cách viết giấy ủy quyền quản lý công việc

(1) Ghi họ tên, ngày tháng năm lập giấy ủy quyền;

(2) Ghi rõ nơi lập giấy ủy quyền;

(3) Ghi đầy đủ thông tin của người được ủy quyền như họ tên, ngày tháng năm sinh theo CMND; số chứng minh nhân dân, ngày cấp, năm cấp, mục đích cấp theo thẻ định danh cá nhân; địa chỉ của người có thẩm quyền: ghi rõ số nhà, thôn, xóm, xã / khu phố, thị trấn, quận / huyện; thành phố trực thuộc tỉnh; chức danh (đối với công ty);

(4) Ghi đầy đủ thông tin của người được ủy quyền như họ tên, ngày tháng năm sinh theo CMND; số chứng minh nhân dân, ngày cấp, năm cấp, mục đích cấp theo thẻ định danh cá nhân; địa chỉ của người có thẩm quyền: ghi rõ số nhà, thôn, xóm, xã / khu phố, thị trấn, quận / huyện; thành phố trực thuộc tỉnh; chức danh (đối với công ty);

(5) Ghi rõ nội dung ủy quyền, phạm vi và trách nhiệm thực hiện công việc cho bên được ủy quyền;

(6) Ghi số đại diện thực hiện công việc đã làm, giá trị của mỗi bản.

(7) Nhập tên đơn vị, số hiệu tài liệu.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button