Biểu mẫu

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng 2022

Nếu người được thuê làm kế toán trưởng vi phạm các quy định của hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng làm kế toán trưởng. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là mẫu cần thiết trong thủ tục miễn nhiệm (cách chức) kế toán trưởng công ty.

Ngày thứ nhất. Các bước chuẩn bị cho việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Khi có sự thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức truyền tải công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan. các đơn vị tương ứng của đơn vị và thông báo cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch về họ, tên, mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới phải chịu trách nhiệm về công việc của mình kể từ ngày được bàn giao công việc. Kế toán trưởng trước đây phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của các thông tin, tài liệu kế toán trong nhiệm kỳ của mình.

Ngoài ra cần đăng ký với cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư, nếu cần thì đăng ký với ngân hàng để biết thông tin của kế toán trưởng mới.

2. Kế toán trưởng mẫu quyết định miễn nhiệm số 1

CÔNG TY ………
Số:… / QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

Xin thôi giữ chức vụ kế toán trưởng của công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

– Phù hợp với Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Phù hợp với quy chế của công ty ………… .;

– Căn cứ vào quyết định…. (Quyết định bổ nhiệm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy bỏ Ông / Bà: ………….

Ngày sinh: ………… .. Dân tộc: …… Quốc tịch: …………

Số CCCD / Số báo danh: …… .. do Công an ………… cấp. Ngày tháng …………………….

Nơi đăng ký thường trú: ………….

Thôi làm kế toán trưởng công ty ……………………

Phần 2: Ông bà. ………… không có quyền hoặc nghĩa vụ trong hoạt động của bộ phận kế toán của Công ty …………, không được nhân danh Giám đốc để thực hiện các giao dịch với Ngân hàng hoặc bất kỳ khách hàng nào của Công ty. .

Phần 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và những người có tên trên, cũng như những người có liên hệ với họ, chịu trách nhiệm thi hành.

NGƯỜI QUẢN LÝ
(đã ký và đóng dấu)

3. Ví dụ về quyết định cách chức kế toán trưởng số. hai

CÔNG TY ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Số:…. / …… / QĐ-

………….., ngày tháng năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

V / v Thu hồi chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với Ông / Bà. ………….

 • Căn cứ luật công ty;
 • Phù hợp với Quy chế của Công ty …………………………………………………… ..;
 • Dựa trên nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….…………. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Từ chức Ông / Bà. …………. không hoàn thành nhiệm vụ của họ kế toán trưởng làm công ty ………… ngày …… tháng… …………

Phần 2: Ông / Bà ……………… .. chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian ông giữ chức vụ ……………………

Phần 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng … năm … cho đến khi có quyết định khác về vấn đề này. Ông bà ……………. và các bộ phận / dịch vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Cái bát:

Như điều khoản 3 (về hiệu suất)

– Đăng ký HCNS

T / M BAN GIÁM ĐỐC

4. Hình ảnh quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

5. Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là văn bản của giám đốc công ty, hội đồng quản trị công ty, cơ quan bổ nhiệm kế toán trưởng và luân chuyển trong công ty trong thời gian miễn nhiệm kế toán trưởng. . Vậy đơn xin nghỉ việc của kế toán trưởng gồm những thông tin gì? Tiếp theo, Học Wiki muốn cung cấp thông tin cần thiết trong quyết định sa thải giám đốc kế toán:

 • Tên công ty, số quyết định
 • Quốc hiệu, tiền tệ
 • Quyết định miễn nhiệm: Nhắc lại: Cách chức kế toán trưởng
 • Phù hợp với luật pháp và quy định
 • Nội dung quyết định
 • Từ chức Ông / Bà: …… thôi thực hiện chức năng kế toán trưởng công ty ………… kể từ ngày… ..tháng… ……
 • Lý do sa thải: ………….
 • các ông, bà …… chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian …………………… ..
 • Ngày quyết định có hiệu lực: ………….
 • Người nhận: …..
 • Cuối cùng là chữ ký và con dấu của người có thẩm quyền bãi nhiệm kế toán trưởng.

6. Quyết định sa thải Kế toán trưởng Lý

Dưới đây là ví dụ về quyết định sa thải kế toán trưởng mà bạn đọc có thể xem xét, cập nhật hoặc thay đổi tùy theo điều kiện và hoàn cảnh kinh doanh. Hoa Tiêu tải file Word ở link đính kèm bài viết, bạn đọc có thể tải về theo link trên.

CÔNG TY……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Số:…. / …… / QĐ-

………….., ngày tháng năm……..

QUYẾT ĐỊNH CHO CHÚNG TÔI

(V / v: Từ chức Trưởng phòng Kế toán)

 • Căn cứ Luật Công ty năm 2020;
 • Phù hợp với quy chế hoạt động của Công ty …… .;
 • Căn cứ……………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xóa Mr./Mrs. ………… thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty ……………… kể từ ngày …… tháng… năm ………….

Phần 2: Lý do miễn nhiệm: ……………………

Phần 3: Ông / Bà ……………… .. chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian ông giữ chức vụ ……………………

Khoản 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày… ..tháng… .. cho đến khi có quyết định khác về vấn đề này. Ông bà ……………. và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Cái bát:
– ……
– Lưu TV
Người quản lý

7. Thủ tục bãi nhiệm kế toán trưởng

Quy trình miễn nhiệm kế toán trưởng tại Điều 9 Thông tư 04/2018 / TT-BNV hướng dẫn thẩm quyền, thể thức bổ nhiệm, đổi mới, miễn nhiệm, thay thế và bồi thường trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Điều 9. Thẩm quyền, thời hạn miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Quyền miễn nhiệm, cách chức kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán được cấp có thẩm quyền cho thôi nhiệm vụ kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

2. Điều khoản miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, người thay thế và các tài liệu liên quan.

Theo quy định trên thì thẩm quyền cách chức kế toán trưởng như sau: cấp bổ nhiệm kế toán trưởng có thẩm quyền cách chức kế toán trưởng.

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng được quy định như sau: Thủ trưởng đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, người thay thế và các tài liệu liên quan.

Lưu ý là pháp luật không quy định cụ thể các giai đoạn của thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng, thủ tục này sẽ được hướng dẫn chi tiết trong cơ quan, công ty.

8. Quy định về việc miễn nhiệm kế toán trưởng

Nguyên tắc miễn nhiệm kế toán trưởng căn cứ theo quyết định số 875 / QĐ-BTC quy định thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, đổi mới, miễn nhiệm, thay thế và bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp của kế toán viên. Trưởng phòng, phụ trách kế toán các đơn vị trực thuộc và hạch toán phụ thuộc Bộ Tài chính.

Điều 4. Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn và hồ sơ bổ nhiệm, đổi, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán:

1. Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn, hồ sơ bổ nhiệm, đổi, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán được điều chỉnh theo quy định tại Điều 5 Điều này. 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 04/2018 / TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ.

2. Tổng cục trưởng các Tổng cục quyết định việc bổ nhiệm, đổi mới Kế toán trưởng đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách của Tổng cục. Người được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng giữ chức vụ lãnh đạo hành chính, Phó Tổng Giám đốc và tương đương phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính về chủ trương trước khi bổ nhiệm.

Thời hạn miễn nhiệm kế toán trưởng theo quy định trên là phù hợp với quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2018 / TT-BNV.

Xem phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

 • mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán
 • Ví dụ về quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán
 • Ví dụ về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button