Mẫu số 06 – TT: Biên lai thu tiền 2022

Biên lai là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp đã thu tiền của người nộp tiền để làm căn cứ lập phiếu thu, nhập quỹ, tài khoản đồng thời đưa cho người nộp tiền để cùng chi tiêu. đại lý hoặc tiết kiệm tiền cho các nghĩa vụ đã hoàn thành. Mẫu này được ban hành theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ BTC quy định chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải Mẫu 06 – TT: Phiếu thu tại đây.

1. Biên lai thu tiền là gì?

Biên lai gây quỹ là biên lai thu tiền của công ty hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc chi séc của người nộp tiền để làm căn cứ lập biên lai, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc gửi tiết kiệm. tiền tiết kiệm tiền. Kế toán công ty hoặc trưởng phòng thu chi của công ty có trách nhiệm ghi nhận tiền vào sổ ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ đơn vị thu và đóng dấu giáp lai của đơn vị, đánh số. mệnh lệnh. sách.

2. Mẫu số 06 – TT: Phiếu chi

Đơn vị: ……………………….

Chiều hướng: ………………………

Mẫu số 06 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

THU THẬP

Ngày tháng năm….

Quyển số: …………

Số: ………………………

Họ và tên người gửi: ……………………………………………………. …………………………. ………………………………………………

Chiều hướng:……………………………………….. . …………………………

Nội dung sưu tầm: ……………………………………………………. …………………… ………………. ………….

Số tiền quyên góp được: ………… (Ghi đầy đủ): ……………… …………………….

Người trả tiền
(Ký, họ tên)
Người sưu tầm
(ký, họ tên)

3. Cách viết giấy biên nhận?

Biên lai thu phải đóng thành quyển, ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ đơn vị thu, đóng dấu đơn vị, đánh số thứ tự từng quyển. Trên mỗi sổ cái phải ghi rõ số lần thu liên tiếp trên một sổ cái.

Ghi rõ tên và địa chỉ của người thanh toán.

– Vạch ghi rõ nội dung thu tiền.

– Dòng “Số tiền đã nhận” được ghi bằng số và hình, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…

Trường hợp thanh toán bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của séc đang lưu hành cũng như họ, tên của người sử dụng séc.

Biên lai được lập thành hai bản (Đặt giấy than một lần).

Sau khi thu tiền, người thu và người nộp cùng ký tên, in rõ ràng để xác nhận số tiền đã thu và đã nộp. Sau khi ký, đương sự thu giữ 1 bản, 2 bản giao cho người ký gửi để bảo quản.

Cuối ngày, người được đơn vị chỉ định thu tiền sử dụng phiếu thu đã ghi để lập bảng kê thu tiền trong ngày (nếu séc tiền mặt thì lập bảng kê thu chi séc riêng) và thanh toán. để ghi sổ cho mục đích kế toán. Lập biên lai để hoàn thành thủ tục gửi tiền hoặc chuyển khoản. Ra tiền ngày nào thì người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

Biên lai thu tiền áp dụng trong trường hợp thu tiền phạt, phí, lệ phí, thu tiền trái pháp luật, v.v. và trong trường hợp khách hàng thanh toán bằng séc ghi nợ.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kế toán kiểm toán thuế trong bài báo đường Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button