Mẫu số B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022

Mẫu số B02-DNN: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là một cách báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty qua các năm. Mẫu báo cáo với các nội dung chính như chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm, kết quả kinh doanh năm nay, kết quả kinh doanh so với năm trước… Ví dụ về báo cáo kết quả kinh doanh được công bố kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC và Thông tư 200/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vui lòng đọc ở đây để biết thêm chi tiết.

  • Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dự phòng, chứng từ kèm theo)
  • Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (ghi chứng từ chứng minh)
  • Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Khai thuế là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, còn được gọi là tài khoản lãi lỗ, thể hiện sự cân đối giữa doanh thu (thu nhập) và chi phí trong mỗi kỳ kế toán. Báo cáo này tóm tắt tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo loại hình trong kỳ kế toán và việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Dưới đây là bảng kết quả giao dịch theo Thông tư 200 và Thông tư 33. Xem nội dung chi tiết.

2. Mẫu số B02-DNN: Báo cáo kết quả công ty theo Thông tư 200

Đơn vị báo cáo: …………

Chiều hướng:………………………….

Mẫu số B 02 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Năm………

Đơn vị:…………

Ghi bàn được mã hóa Dòng chảy Năm nay Năm ngoái
Đầu tiên hai 3 4 5
1. Thu nhập từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ hai mươi mốt
2. Các khoản giảm trừ thu nhập 02
3. Thu nhập ròng từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) Mười
4. Giá vốn hàng bán mười một
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) hai mươi
6. Thu nhập từ hoạt động tài chính hai mươi mốt
7. Phí tài chính
– trong đó: lãi suất
22
23
8. Phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý công ty 25
10 Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh
{30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)}
30
11. Thu nhập khác ba mươi mốt
12. Các chi phí khác 32
13. Các lợi ích khác (40 = 31 – 32) 40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) năm mươi
15. Chi phí hiện tại ISR 51
16. Thuế TNDN hoãn lại phải trả 52
17. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) 60
18. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu
70 19. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu

71
Người lập kế hoạch
(Ký, họ tên)

– Số lượng chứng chỉ hành nghề;
– Nhà cung cấp dịch vụ kế toán

kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người quản lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Thi hành án, ngày… tháng… năm…

Trường hợp người lập kế hoạch là đơn vị kế toán sự nghiệp thì phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên, địa chỉ.

Nhà cung cấp dịch vụ kế toán. Lập trình viên là người chỉ định số giấy phép.

3. Mẫu số B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động công ty theo Thông tư 133

Đơn vị báo cáo: …………
Chiều hướng:………………………..

Mẫu số B02 – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Năm………

Đơn vị:…………

MỤC TIÊU

được mã hóa

Con số

Dòng chảy

Năm

Hiện nay

Năm

Trước

Đầu tiên

hai

3

4

5

1. Thu nhập từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

01

2. Các khoản giảm trừ thu nhập

02

3. Thu nhập ròng từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)

Mười

4. Giá vốn hàng bán

mười một

5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)

hai mươi

6. Thu nhập từ hoạt động tài chính

hai mươi mốt

7. Phí tài chính 22

– Ở đó:

sở thích đắt tiền

23

8. Chi phí quản lý kinh doanh
24

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 – 22 – 24)

30

10. Thu nhập khác

ba mươi mốt

11. Các chi phí khác

32

12. Các lợi ích khác (40 = 31 – 32)

40

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

năm mươi

14. Chi phí IS
51

15. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp

(60 = 50 – 51)
60
Thi hành án, ngày… tháng… năm…
CHƯƠNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lưu ý:

(1) Các chỉ tiêu không có dữ liệu được miễn nộp nhưng không thể nhập lại với chỉ tiêu “Mã”. (2) Trường hợp thuê kế toán, thuê kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề của bộ phận kế toán và tên dịch vụ kế toán của cơ sở kinh doanh. Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kế toán kiểm toán thuế trong bài báo

Làm hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button