Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân 2022

Mẫu Giấy Xác Nhận Chia Tài Sản Trước Hôn Nhân là mẫu được dùng trong thủ tục ly hôn hoặc khi tranh chấp tài sản giữa vợ và chồng. Nếu bạn muốn tránh những tranh chấp về bất động sản sau này (tài sản riêng nhưng được cho là chung, tài sản chung nhưng được coi là tài sản riêng,…) thì bạn có thể cam kết công chứng tài sản này. là riêng tư hoặc công khai. Xem ví dụ mới nhất về chứng nhận tài sản riêng trước hôn nhân.

Việc xác định thời kỳ kết hôn là rất quan trọng, vì khi bắt đầu thời kỳ hôn nhân thì pháp luật cũng bắt đầu điều chỉnh quan hệ vợ chồng này, bao gồm cả quan hệ chung về tài sản, con cái và quan hệ gia đình. sự nuôi dạy, sự chăm sóc khác của các thành viên trong gia đình với nhau, v.v. Trong thủ tục xác nhận việc tách tài sản của vợ chồng là điều cần thiết. Mẫu văn bản xác nhận tài sản riêng của vợ chồng được soạn thảo chi tiết, đúng quy định. quy định của pháp luật. Dưới đây là một số mẫu yêu cầu tài sản riêng biệt mà bạn có thể tải xuống để tiện theo dõi.

1. Tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được quy định như thế nào?

Trong thời kỳ chung sống, vợ chồng có thể có tài sản riêng và tài sản chung. Trường hợp, tài sản riêng của vợ chồng quy định tại Mục 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 bao gồm:

– Tài sản mà mỗi người sở hữu trước khi kết hôn

– Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản có được do chia nhỏ trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng

2. Bản cam kết cuối cùng về việc chia tài sản riêng của vợ chồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TÀI SẢN DI CHUYỂN

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm …………., tại …………………… ..

TÔI: ………………………….. ………….. . …………… Sinh tại: …………………………. …

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………. …………………………

Còn chồng / vợ tôi là Ông / Bà: ……………… Sinh năm: …………. …… .. …………………….

Số chứng minh nhân dân / CCCD hoặc hộ chiếu: ………… cấp ngày ……………… đến …………… ………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………. …………………………

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số …… sổ …… do UBND tỉnh …… cấp. đạt được một thỏa thuận. ngày tháng năm …

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau: :

Đầu tiên. Ông …………………… là chủ sở hữu (1) …………………….

…………………………

………………………….

………………………….

2. Tôi đồng ý:

– Tài sản cũ được vợ chồng tôi sử dụng – Ông / bà. ………………………………………………… .. để mua, tôi không góp phần tạo ra tài sản nói trên.

Việc cầm cố tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào về quyền sở hữu. Giao ước này sẽ vô hiệu nếu Bộ xác định rằng giao ước được lập để trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

– Thông tin cá nhân về tài sản trong trang phục này là đúng sự thật;

– Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
Nội dung văn bản cam kết phải tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội;

– Tôi đã xem lại Văn bản cam kết này và đồng ý với tất cả những điều trên, tôi ký và điểm chỉ vào Văn bản cam kết này. .

NHÂN VIÊN CAM KẾT

(Chữ ký, họ tên và dấu vân tay)

3. Mẫu văn bản xác nhận tài sản riêng của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

XÁC NHẬN BẰNG VĂN BẢN

VŨU SỞ HỮU RIÊNG TƯ

Hôm nay…. tháng…. năm …………., tại ……………………

– Chúng tôi gồm:

Họ và Tên Chồng: Ông Nguyễn Văn A

Ngày sinh: 15 tháng 10 năm 1999x

Số chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân: ………… ..Ngày cấp ………… .. Nơi công tác …… ..

………………………………………………. …………………… ..

Hộ khẩu thường trú: số nhà… Thành phố… quận… tỉnh…

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………. …………

Họ và tên vợ / chồng: Bà Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 20 tháng 5 năm 1999x

DNI của người / số chứng minh nhân dân: ……. …… Ngày cấp ……………………. Cấp bởi:

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………… …………………….

Tôi và chồng đăng ký kết hôn theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………. Do ủy ban nhân dân thành phố cấp. …….. ngày tháng …. có thể …..

Hiện nay chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp theo pháp luật, Ngày ……. tháng… năm thứ hai, chúng tôi tự nguyện viết và ký xác nhận vào biên bản. về tài sản riêng của vợ chồng theo nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN 1

TÀI SẢN XÁC NHẬN

Thuộc tính khẳng định trên tài liệu là:

– Thứ nhất, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản đất liền kề:

Số hình: ……………………………………………………………………. ………………………….

Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………….

Khu vực: ………………………………………..… ………………….

Tại địa chỉ: ……………………

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản là nhà ở và tài sản khác gắn liền với tài sản số ………… cấp ngày …… /… ../

– Thứ 2, xe Kia morning màu trắng, đăng ký ngày 2/12 / …………, biển số …………

– Thứ ba, chiếc xe máy Sh màu trắng, biển số ……. Đăng ký tại….

PHẦN 2

NỘI DUNG XÁC NHẬN

Chúng tôi xác nhận:

Trước hết, tài sản đầu tiên nêu tại Điều 1 là toàn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: là tài sản riêng của tôi – bà Nguyễn Thị B (theo nội dung hợp đồng tặng cho số ……. / HĐCNN ký giữa ông …………. và bà …………., do công chứng viên số. ° .……. / HĐNN được ký giữa ông …………. Và bà ………….). ………………. Xác nhận ngày ………… ..); Hai bên chưa thỏa thuận được với nhau về việc sáp nhập khối tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Thứ hai, tài sản thứ hai nêu tại điều 1 là chiếc ô tô Kia morning màu trắng, đăng ký ngày 12 tháng 02 năm 2017. Số đăng ký ………… là tài sản riêng của chồng tôi là anh Nguyễn Văn A theo nội dung hợp đồng tặng cho số ……. / HĐNN ký giữa ông …………. và bà …………., có chứng thực của Công chứng viên số …………. ngày tháng ………….); Hai bên chưa thỏa thuận được với nhau về việc sáp nhập khối tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Thứ ba, tài sản thứ ba nêu tại điều 1, chiếc xe máy Sh màu trắng, biển số ……. Đăng ký tại….là tài sản riêng của chồng tôi là anh Nguyễn Văn A theo nội dung hợp đồng tặng cho số ……. / HĐNN ký giữa ông …………. và bà …………., có chứng thực của Công chứng viên số …………. ngày tháng ………….); Hai bên chưa thỏa thuận được với nhau về việc sáp nhập khối tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

– Chúng tôi thống nhất: Ngay sau khi văn bản này được công chứng, vợ chồng tôi được toàn quyền thực hiện các quyền sở hữu / sử dụng tài sản nói trên theo quy định của pháp luật.

PHẦN 3

ĐÁNH GIÁ CỦA NỮ

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau:

– Thông tin về người và hàng hóa được đề cập trong tài liệu này là đúng sự thật;

– Văn bản chứng thực quyền sở hữu này được xác lập hoàn toàn tự nguyện, không có sự lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào về quyền sở hữu. Tài liệu không hợp lệ nếu có lý do xác định rằng việc lập tài liệu này là do ép buộc, đe dọa, lừa đảo hoặc để trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

PHẦN 4

ĐIỀU KIỆN CUỐI CÙNG

Chúng tôi thừa nhận đã hiểu đầy đủ các quyền, nghĩa vụ pháp lý, ý nghĩa và hậu quả của việc viết và ký văn bản này;

Việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ văn bản này phải được sự thoả thuận của hai bên và phải được công chứng tại …………………… .;

Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ tài liệu, chúng tôi hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản được nêu trong tài liệu và chúng tôi đã ký vào tài liệu này với sự chứng kiến ​​của một công chứng viên;

Hiệu lực của tài liệu này được tính từ thời điểm ký và hợp pháp hóa.

CÁC THÁNH LỄ

Họ và tên của chồng Họ và tên của vợ

4. Bản cam kết về tài sản riêng trước khi kết hôn.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_____ *** _____

TÀI LIỆU ĐƯỢC CAM KẾT
Tài sản riêng (trước khi kết hôn)

Tên tôi là ……………………………………….. ……….(Đầu tiên) Ngày sinh ………………………….(hai)

Số báo danh / CCCD…(3) Ngày cấp ………………… ..(4) tại vì ……………………. đạt được một thỏa thuận(5)

Hộ khẩu thường trú …………………………………………………………………… …….

……………………………………………….(6)

Tôi xin xác nhận các phẩm chất sau: …………………… …………………… ..

…………… ..

…………… ..(7)

Nó là tài sản độc quyền của ……………………. ………………………….(số 8) TÔI.

ĐƯỢC CHỨ ………………………………………… ……….(9.)) Ngày sinh ……………………………… (Mười)

Số chứng minh thư……………………………(mười một) Ngày cấp ………………… .. (thứ mười hai) do …………………… cấp.(13)

Hộ khẩu thường trú

Hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………………… ..

…………………… .. ………….(14)

Tôi đồng ý hoàn toàn tôn trọng các quyền riêng tư của …………………….(mười lăm) tôi và tôi không có yêu cầu hoặc tranh chấp nào liên quan đến tài sản này.

Tất cả những gì tôi trình bày trên đây là sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………….., thuộc về Ban ngày ……/……./………

Nhà sản xuất giấy ký quỹ

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1), (2), (3), (4), (5), (6): Thông tin về vợ / chồng (người hứa)

(7): Nhập thông tin chi tiết của tài sản.

(8), (15): chồng hoặc vợ.

(9), (10), (11), (12), (13), (14): Thông tin về chồng hoặc vợ.

Trên đây là mẫu giấy xác nhận tài sản ly thân trước thời kỳ hôn nhân cuối cùng năm 2022. Bạn cũng có thể tham khảo thủ tục hôn nhân và gia đình tại mục biểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button