Phụ lục Thông tư 88/2021/TT-BTC Biểu mẫu về chứng từ kế toán của hộ, cá nhân kinh doanh

Mẫu chứng từ kế toán hộ gia đình, cá nhân hành nghề mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành theo Thông tư 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính.

Như vậy, nội dung chứng từ kế toán, việc lập, bảo quản và ký chứng từ kế toán của hộ nghề nghiệp và thể nhân phải tuân theo quy định tại các điều 16, 18 và 19 của luật kế toán. Và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Phụ lục 1 “Biểu mẫu và thủ tục lập chứng từ kế toán” và Phụ lục 2 “Biểu mẫu và thủ tục lập sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này. ban hành kèm theo thông tư này. Do đó, các bạn sẽ tìm thấy bên dưới tất cả các mẫu chứng từ, sổ sách kế toán theo Thông tư 88, tải về tại đây.

Phụ lục 1: Biểu mẫu và thủ tục lập chứng từ kế toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

1. Ví dụ về chứng từ kế toán

HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP: …….

Chiều hướng:………………………………………

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

SỰ ĐĂNG KÝ

Ngày tháng năm ……

Quyển số: ………….

Số: ………………………

Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………… ………………………………………. ………….

Chiều hướng:……………………………………….. . …………………………

Lý do yêu cầu: ……………………………………………………. …………………………………………………… ..

Số tiền bằng chữ): ……………………………………… ………… ..…

………………………………………………………………

Đính kèm: …………………….. . ……………………Tài liệu gốc:

Ngày tháng năm ……

Đại diện hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập kế hoạch

(Ký, họ tên)

Người trả tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Tổng số tiền đã nhận (bằng chữ): ………… .. …………………….…….

HỘ GIA ĐÌNH VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN:…

Chiều hướng:……………………………………..

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

SỰ CHI TRẢ

Ngày tháng năm …….

Quyển số: ………….

Số: ……………………

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………………. …………………………. ………… ..

Chiều hướng:……………………………………….. . …………………… ..

Lý do chi: ………………………………………………………. ………………………………………………

Số tiền bằng chữ):. …………………………

………………………………………………………………

Đính kèm ……………………. …………. Tài liệu gốc:

Ngày tháng năm ……

Đại diện hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập kế hoạch

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Tổng số tiền đã nhận (bằng chữ): ………… .. …………………………………………………….

HỘ GIA ĐÌNH VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN:…

Chiều hướng:……………………………………..

Mẫu số 03-VT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI

Ngày tháng năm …….

Con số: …………………….

– Họ và tên đại lý: …………………………………………………….

– Theo ………… số …… .. ngày… .. tháng… .. năm… .. của…. ………………………….

Khu vực lưu trữ : ……………………………………………………. ……………………………………………….

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, chất lượng của vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

được mã hóa

Con số

Chỉ còn

thử đi

noi

Số lượng

Chỉ còn

giá

Tường

tiền bạc

dựa trên

Giấy phép

Thực tế

nhập khẩu

MỘT

KẸO CAO SU

CỔ ĐẠI

DỄ DÀNG

Đầu tiên

hai

3

4

Thêm vào

X

X

X

X

X

– Tổng số tiền (bằng chữ): ……………………. …………………… ..

– Số hồ sơ gốc kèm theo: ……………………………………………………. …………………………. ………… ..

Ngày tháng năm…

Giao hàng

(Ký, họ tên)

người dự phòng

(Ký, họ tên)

Người lập kế hoạch

(Ký, họ tên)

Đại diện hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên)

HỘ GIA ĐÌNH VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN:…

Chiều hướng:………………………………………

Mẫu số 04 – VT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

Ngày tháng năm ……

Các con số:.…………………… ..

– Họ và tên người nhận: …………. Địa chỉ (bộ phận) ……………….

– Lý do xuất kho: ……………………………………………………. …………………… ..

– Địa điểm giao hàng: ……………………………………… …………………………………………… …… ……………………..

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, chất lượng của vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

được mã hóa

Con số

Chỉ còn

thử đi

noi

Số lượng

Chỉ còn

Giá

Tường

tiền bạc

yêu và đánh giá cao

cầu

Thực tế

xuất khẩu

MỘT

KẸO CAO SU

CỔ ĐẠI

DỄ DÀNG

Đầu tiên

hai

3

4

Thêm vào

X

X

X

X

X

– Tổng số tiền (bằng chữ): ……………………. …………………… ..

– Số hồ sơ gốc kèm theo: ……………………………………………………. …………………………. ………… ..

Ngày tháng năm…

Cái bát

(Ký, họ tên)

người dự phòng

(Ký, họ tên)

Người lập kế hoạch

(Ký, họ tên)

Đại diện hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên)

………………………….

Phụ lục 2: Hình thức và phương thức đăng ký sổ kế toán

1- Hình thức sổ kế toán

HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP: ……

Chiều hướng:………………………………………..

Số mô hình S1-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

ĐỘT PHÁ THU NHẬP BÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤ

Tên Địa điểm Doanh nghiệp: ………….

Năm:……………………..

Nhập ngày tháng

Giấy phép

Giải thích

Thu nhập từ việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp

Lưu ý

Con số

Ngày tháng

Phân phối và cung cấp hàng hóa

Dịch vụ, xây dựng không bao gồm nguyên vật liệu thô

Sản xuất, vận chuyển, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng bao gồm cả nguyên vật liệu

Các hoạt động thương mại khác

MỘT

KẸO CAO SU

CỔ ĐẠI

DỄ DÀNG

Đầu tiên

hai

….

4

5

7

số 8

Mười

thứ mười hai

toàn bộ

– Cuốn sách này có… trang, được đánh số từ trang 01 đến trang…

– Ngày khai trương: ..

Người lập kế hoạch

(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm …

Đại diện hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên, đóng dấu)

HỘ GIA ĐÌNH VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN: …..

Chiều hướng:………………………………………..

Mẫu số S2-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tên nguyên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: ……………………

Năm ……

Giấy phép

Giải thích

Đơn vị

Đơn giá

Vấn đề

Xuất khẩu

sóng sống sót

Lưu ý

Con số

Ngày tháng

Số lượng

bằng bạc

Số lượng

bằng bạc

Số lượng

bằng bạc

MỘT

KẸO CAO SU

CỔ ĐẠI

DỄ DÀNG

Đầu tiên

hai

3

4

5

6

7

số 8

số dư đầu kỳ

Số tiền cam kết trong kỳ

X

X

số dư cuối kỳ

X

X

X

X

– Cuốn sách này có… trang, được đánh số từ trang 01 đến trang…

– Ngày khai trương: …

Người lập kế hoạch

(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm …

Đại diện hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên, đóng dấu)

………….

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn của thông tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button