Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã tại Hà Nội

Ban hành Quy chế Tuyển dụng Viên chức Thành phố Hà Nội

Ngày 08/4/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 17/2022 / QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, thành phố; Quy chế Thi hành Quy chế thi tuyển công chức xã, thành phố Hà Nội.

Do đó, Quy chế tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 17/2022 / QĐ-UBND có nội dung cụ thể như sau:

Quy chế tuyển dụng công chức cấp thành phố Hà Nội

1. Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tuyển dụng cán bộ của thành phố phải công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

– Căn cứ vào số lượng biên chế công chức được giao, cơ cấu chức danh công chức cấp xã, sự khan hiếm của công chức cấp xã và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh công chức cấp xã để tuyển dụng.

– Mỗi người chỉ có thể ứng tuyển một chức danh chính thức tại một thành phố hoặc bang của cùng một quận hoặc cùng một thành phố trong cùng thời gian hợp đồng với viên chức của thành phố.

2. Phương thức thuê mướn

2.1. Thử nghiệm

– Tuyển dụng các vị trí sau:

+ Văn phòng – thống kê;

+ Địa chính – xây dựng – quy hoạch đô thị và môi trường (đối với đô thị) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với đô thị);

+ Tài chính – Kế toán;

+ Tư pháp – tình trạng hôn nhân;

Văn hóa và xã hội.

(Trừ những trường hợp đặc biệt phải thuê cán bộ thành phố quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Quy chế).

– Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Điều 12 Nghị định 112/2011 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Điều 1 Nghị định 34/2019 / NĐ-CP.

2.2. Nhận vào

– Tổ chức thi tuyển, chỉ định làm Chỉ huy trưởng Quân sự các tỉnh, thành phố;

– Điều kiện ứng cử chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp thành phố Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2011 / NĐ-CP, việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự cấp thành phố thực hiện theo quy định tại Nghị định này. . Luật dân quân tự vệ.

Xem chi tiết tại Quyết định 17/2022 / QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 19/04/2022.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button