Pháp Luật

Thời hạn tạm giam để điều tra 2022 là bao lâu?

Nhiều người thường thắc mắc rằng thời hạn tạm giam để điều tra kéo dài bao lâu, quá trình điều tra diễn ra như thế nào.. Hiểu được tâm tư của bạn, Học Wiki gửi đến bạn bài viết này để hiểu rõ hơn về thuật ngữ giam giữ.

1. Thời gian nghiên cứu 2022

Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng và không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. từ đầu vụ án đến khi kết thúc điều tra.

Thời gian tạm giam điều tra là bao lâu?

Trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp cần phải gia hạn điều tra thì chậm nhất 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Cơ quan điều tra gia hạn điều tra.

Phạm vi điều tra được quy định như sau:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần, tối đa là 02 tháng;
 • Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thời hạn điều tra có thể được gia hạn hai lần, lần thứ nhất tối đa là 3 tháng và lần thứ hai tối đa là 2 tháng;
 • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng được gia hạn điều tra 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 3 lần, mỗi lần không quá 4 tháng.

Trong trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đã hết thời hạn điều tra mà vụ án có tính chất rất phức tạp, không thể điều tra hết thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn để tiếp tục điều tra. một lần trong tối đa 4 tháng. Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn một lần nhưng không quá bốn tháng.

Trong trường hợp có sự thay đổi, bổ sung quyết định tiến hành vụ án hình sự, sáp nhập vụ án thì tổng thời gian điều tra không quá thời gian quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Quyền lực để mở rộng điều tra truy tố:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn thời gian điều tra. Nếu vụ án được Cơ quan điều tra cấp tỉnh hoặc Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý để điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra. ‘tìm kiếm;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Viện kiểm sát quân sự khu vực mở rộng điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai. Nếu vụ án được Cơ quan điều tra cấp tỉnh hoặc Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát cấp quân khu sẽ gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai. từ họ;
 • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn điều tra lần đầu; Cơ quan công tố nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan công tố trên địa bàn quân đội đang mở rộng điều tra vụ án lần thứ hai. Nếu vụ án được Cơ quan điều tra cấp tỉnh hoặc Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát cấp quân khu sẽ gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai. từ họ;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương gia hạn điều tra lần thứ ba.

Nếu vụ án được Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý, điều tra thì việc kéo dài thời gian điều tra thuộc trách nhiệm của Nhân dân. Văn phòng công tố văn phòng luật sư . Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương.

2. Thời hạn tạm giam để điều tra 2022

Thời gian tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. .

Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét thấy cần kéo dài thời hạn điều tra và không có lý do gì để sửa đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngăn chặn thì ít nhất 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam ngăn chặn. – Nhà tù xét xử. Trong trường hợp ngăn chặn, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Bộ Công an gia hạn thời hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần với thời hạn tối đa là 01 tháng;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng, có thể được gia hạn giam giữ để ngăn chặn một lần, tối đa là 02 tháng;
 • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng, có thể được gia hạn giam giữ để ngăn chặn một lần, tối đa là 3 tháng;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có thể gia hạn tạm giam để ngăn chặn 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng.

Thời gian tạm giam để điều tra

3. Thời gian điều tra, điều tra bổ sung và điều tra mới.

Trường hợp phục hồi điều tra theo quy định tại Điều 235 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 này thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng và không quá 03 tháng đối với các tội phạm khác. nghiêm trọng. tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra.

Trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp cần phải gia hạn điều tra thì chậm nhất 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Cơ quan điều tra gia hạn điều tra.

Phạm vi điều tra được quy định như sau:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng được gia hạn điều tra một lần không quá 01 tháng;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần, tối đa là 02 tháng;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thời hạn điều tra có thể được gia hạn một lần nhưng không quá 3 tháng.

Nếu vụ án được chuyển đến cơ quan công tố để điều tra thêm thì thời hạn điều tra thêm không được quá 2 tháng; Trường hợp Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 01 tháng. Bộ Công chỉ có thể trả lại hồ sơ để điều tra thêm hai lần. Chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra thêm một lần, Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ một lần để điều tra tiếp. Thời hạn điều tra bổ sung kể từ ngày Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung.

Nếu vụ án được trả hồ sơ để xét xử lại thì thời hạn điều tra, gia hạn điều tra phải phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và yêu cầu xét xử lại.

4. Ủy nhiệm điều tra

Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan điều tra ủy quyền cho các Cơ quan điều tra khác thực hiện một loạt hoạt động điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải thể hiện rõ yêu cầu và nêu rõ yêu cầu của cơ quan đã ủy thác điều tra, Kiểm sát viên cùng cấp với cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra được chỉ định phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao phó trong thời hạn do Cơ quan điều tra được chỉ định thành lập và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp lệnh không thể thi hành, bạn phải nhanh chóng gửi văn bản giải trình rõ lý do cho cơ quan điều tra lệnh.

Cơ quan công tố cùng cấp với Cơ quan điều tra có thẩm quyền thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra có thẩm quyền và phải báo cáo kịp thời kết quả thực hiện quyền công tố. kiểm sát việc ủy ​​thác điều tra cho Cơ quan CSĐT đã giao cho ông thực hiện quyền buộc tội và kiểm sát điều tra.

5. Hợp nhất hoặc tách vụ án hình sự để điều tra

Cơ quan điều tra có thể tiến hành điều tra theo thẩm quyền đối với một vụ án tương tự trong một số trường hợp sau đây:

 • Các bị cáo phạm nhiều tội;
 • Bị cáo phạm tội nhiều lần;
 • Nhiều bị can phạm tội cùng hoặc cùng bị can, có người khác bao che cho tội phạm hoặc không khai báo, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra chỉ được chia vụ án trong những trường hợp cần thiết khi không thể nhanh chóng hoàn thành việc điều tra đối với tất cả các tội phạm và nếu việc phân chia này không ảnh hưởng đến việc xác định khách quan, đầy đủ tình tiết của vụ án. Trường hợp.

Việc giải quyết tích lũy và tách vụ án phải được thông báo cho các công tố viên cùng cấp trong vòng 24 giờ sau ngày tuyên bố giải quyết. Trường hợp không đồng ý với quyết định tách, nhập vụ án của Cơ quan điều tra thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy án và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung truy vấn Dữ liệu lớn. Xem các bài viết hữu ích khác trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý, chẳng hạn như:

 • giam giữ trẻ vị thành niên
 • Mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giam

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button