Thông tư 22/2022/TT-BQP Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân mới nhất

Ngày 02 tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 22/2022 / TT-BQP sắp xếp việc bố trí quân nhân hàng tháng, Những người làm công việc liên quan đến tiền điện tử được trả lương khi phục vụ binh lính, xuất ngũ hoặc thôi việc.

Do đó, cách tính và mức điều chỉnh sẽ phù hợp với quy định mới: Mức trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh tiếp theo công thức trên như sau:

  • Từ đủ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng / tháng;
  • Từ đủ 16 tuổi đến dưới 17 tuổi mức trợ cấp 2.123.000 đồng / tháng;
  • Từ đủ 17 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng / tháng;
  • Từ 18 đến 19 tuổi, mức trợ cấp 2.309.000 đồng / tháng;
  • Từ đủ 19 tuổi đến dưới 20 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng / tháng.

PHẦN CHO CÁC PHẦN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Nº: 22/2022 / TT-BQP

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2022

Thông tư 22/2022 / TT-BQP

QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HÀNG THÁNG GIÚP ĐỠ CÔNG NHÂN VIÊN QUÂN ĐỘI, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ CHẤT LƯỢNG, LƯƠNG NHƯ DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN PHÂN PHỐI VÀ NHÂN VIÊN.

Xét Nghị định số 164/2017 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ quan và sơ đồ tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 108/2021 / NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp hàng tháng;

Theo đề nghị của Chủ tịch Tổng cục Chính sách;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, công nhân viên chức hưởng lương là quân nhân nhập ngũ, xuất ngũ, nghỉ hưu.

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định về việc đánh giá lại mức trợ cấp hàng tháng của quân nhân, công nhân viên chức gọi, xuất ngũ, nghỉ hưu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quân nhân tại ngũ, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chế độ đối với quân nhân. quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm phục vụ tại ngũ (sau đây gọi là Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg); Quyết định số 38/2010 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg.

2. Quân nhân, người làm công tác mật mã được hưởng lương như quân nhân đã phục viên, thôi việc, nghỉ việc và được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg của Ngày 9 tháng 9. 11 năm. , Năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp đỡ nước bạn Lào phục viên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã xuất ngũ, thôi việc.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Mức độ tính toán và hiệu chỉnh

1. Tăng 7,4% mức trợ cấp hàng tháng đến tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này theo công thức sau:

Trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 1 năm 2022

=

Trợ cấp hàng tháng đến tháng 12 năm 2021

X

1,074

2. Mức hỗ trợ tài liệu hàng tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi điều chỉnh thêm như sau:

a) Từ đủ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng / tháng;

b) Từ đủ 16 tuổi đến dưới 17 tuổi, mức trợ cấp 2.123.000 đồng / tháng;

c) Từ đủ 17 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng / tháng;

d) Từ đủ 18 tuổi đến dưới 19 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng / tháng;

đ) Từ đủ 19 tuổi đến dưới 20 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng / tháng.

Điều 4. Tài trợ cho việc thực hiện

Kinh phí điều chỉnh mức phân bổ hàng tháng đối với các vấn đề quy định tại Thông tư này do ngân sách nhà nước cấp. Bộ Tài chính cấp kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho các đối tượng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chi nhánh Chính sách lãnh đạo Chi nhánh Chính sách

a) Hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài lực lượng vũ trang triển khai, định hướng, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này;

b) Điều chỉnh mức trợ cấp theo quy định tại Điều 3 Thông tư này đối với các đối tượng đã có quyết định trợ cấp hàng tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh, chi trả trợ cấp hàng tháng theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này cho những người đã có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng. trợ cấp hàng tháng trước ngày thông tư này có hiệu lực.

Điều 6. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022.

2. Việc phân bổ hàng tháng nêu tại Điều 3 của Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

3. Thông tư số 106/2019 / TT-BQP ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, công nhân viên chức hưởng lương là quân nhân tại ngũ, xuất ngũ, thôi việc. của Quân đội hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Điều 7. Trách nhiệm Thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ CHQS tỉnh (qua Cục Chính sách / Tổng cục Chính sách) để xem xét, quy định. /. /.

Cái bát:

– Thủ tướng Chính phủ (về phía b / c);
– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
– Chủ nhiệm TCCT;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Kho bạc, Lao động Thương binh và Xã hội;
– Các Quân khu, Quân khu Thủ đô Hà Nội (08);
– Các Cục: Tài chính, Quân sự, Cán bộ, Chính trị (03);
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (63);
– Cục Kiểm tra văn bản / Bộ Tư pháp;
– Vụ Pháp chế / Bộ Quốc phòng;
– Công báo, cổng thông tin điện tử chính phủ;
– Cổng: Trung tâm Huấn luyện Quốc phòng, Cục Quân huấn;
– Lưu: VT, nghiên cứu trường hợp. Tam98.

KT. BỘ, BỘ
ĐÍNH KÈM ĐÍNH KÈM
Trung tướng Võ Minh Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button