Tài Liệu

Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán

Ngày 07/04/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư 24/2022 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019 / TT-BTC Hướng dẫn việc lập và quản lý các khoản dự phòng khấu hao hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, mất khả năng thanh toán và các khoản bảo lãnh đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và công trình của công ty.

Do đó, đối tượng của điều khoản dự phòng là đối với chứng khoán do các tổ chức kinh tế quốc dân phát hành theo quy định của pháp luật và do các công ty nắm giữ:

  • Được đăng ký hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc gia;
  • Được tự do giao dịch trên thị trường và giá thị trường thực tế của chứng khoán tại thời điểm lập tài khoản hàng năm nhỏ hơn giá trị các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi trên sổ kế toán.

TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 24/2022 / TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2022

Thông tư 24/2022 / TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TIỀN TỆ 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ TIỀN TỆ THÔNG THƯỜNG, ĐẦU TƯ VÀO TIỀN TỆ MẤT, TỶ GIÁ, BẢO ĐẢM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CÓ THỂ KHÔNG BỎ LỠ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế doanh nghiệp;

Xét Nghị định số 91/2014 / NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế. sắc lệnh thuế;

Xét Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ quan và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập và xử lý yêu cầu bồi thường. dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, mất khả năng thanh toán và bảo lãnh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng của công ty

Phần 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn việc xây dựng và xử lý các khoản dự phòng khấu hao hàng tồn kho, tổn thất đầu tư, mất khả năng thanh toán và nợ quá hạn. bảo đảm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng trong công ty

1. Sửa đổi, hoàn thiện tiểu mục a tiểu mục 1 Điều 5 như sau:

“A) Đối tượng giao là chứng khoán do tổ chức kinh tế quốc dân phát hành theo quy định của pháp luật, do công ty nắm giữ, niêm yết hoặc niêm yết để giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán. Chứng khoán chuyển nhượng quốc gia được giao dịch tự do trên thị trường và giá thực tế của chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập tài khoản hàng năm nhỏ hơn giá trị chứng khoán chuyển nhượng được ghi trên sổ kế toán.

Các khoản dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. ”

2. Sửa đổi và hoàn thiện chữ b khoản 1 Điều 5 như sau:

“B) Mức trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán thị trường được tính theo công thức sau:

Số dự phòng giảm giá chứng khoán thị trường

=

Giá trị các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận trên sổ kế toán của công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

Số lượng cổ phiếu công ty nắm giữ tại thời điểm lập tài khoản hàng năm

X

Giá thực của cổ phiếu trên thị trường

– Đối với chứng khoán niêm yết (bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, chứng quyền có niêm yết bảo hiểm): Giá thực tế trên thị trường của chứng khoán được tính theo giá đóng cửa của ngày giao dịch đến ngày của tài khoản năm.

Trong trường hợp chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường nhưng không có giao dịch nào xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng, công ty sẽ xác định tỷ lệ trích lập dự phòng cho từng khoản đầu tư vào chứng khoán theo quy định tại tiểu mục b khoản 2 Điều này. điều. . Phía đông.

Nếu vào ngày thanh lý, chứng khoán bị loại trừ hoặc bị đình chỉ giao dịch, công ty xác định việc trích lập dự phòng cho từng khoản đầu tư vào chứng khoán theo quy định tại điểm b, mục 2 của Điều này.

– Đối với cổ phiếu niêm yết giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết và công ty đại chúng cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom), giá thực tế của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được xác định là giá tham chiếu bình quân tại 30 ngày giao dịch liên tục cuối cùng trước khi tất toán năm do Sở giao dịch chứng khoán công bố. Trong trường hợp cổ phiếu của một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng niêm yết trên thị trường Upcom không được giao dịch trong vòng 30 ngày trước ngày kết thúc tài khoản hàng năm, công ty sẽ xác định một khoản dự phòng cho mỗi khoản đầu tư. đảm bảo quy định trong thư b, đoạn 2 của điều này.

– Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch, giá thị trường của trái phiếu là giá giao dịch gần nhất trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập báo cáo tài chính. Nếu không có hoạt động nào trong 10 ngày trước khi đóng tài khoản hàng năm, công ty không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

Mục 2. Thực thi các điều khoản

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.

2. Số dư dự phòng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp đã hình thành đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực (nếu có) sẽ được hoàn trả. báo cáo tài chính năm 2022.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết. /. /.

Cái bát:

– Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Trụ sở Đảng và các ban;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Bàn Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Các trang web của chính phủ;
– Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
– Salva VT, Phòng Công tác xã hội (b).

KT. BỘ, BỘ
ĐÍNH KÈM ĐÍNH KÈM
Nguyễn Đức Chí

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button