Pháp Luật

Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải vừa ký Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân viên. Sau đây là quy trình chi tiết để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 2022 của Thủ tướng Chính phủ, mời các bạn theo dõi.

  • Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022

Do đó, hai đối tượng sẽ được hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong công ty và người lao động trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng / người / tháng và 1.000.000 đồng / người / tháng. . Dưới đây là các giấy tờ và thủ tục để nhận được sự hỗ trợ.

1. Nộp đơn xin hỗ trợ thuê

– Đối với nhân viên: Đơn xin hỗ trợ thuê nhà, làm theo mẫu 1.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHO THUÊ
Tháng .. 2022

1. Họ và tên: 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày:… /…. / …… 4. Số sổ BHXH (nếu có):

5. Số CCCD / CMND: Ngày cấp…. /…. / Cấp bởi

6. Đăng ký nơi thường trú:

…………………… ..

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:

– Tên công ty / hợp tác xã / trung tâm kinh doanh:

…………………………

– Hướng kinh doanh:

– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày //

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày //

8. Thông tin cho thuê nhà trọ tháng 5 năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: CCCD / Số báo danh:

– Địa chỉ 1:

…………………………

– Thời gian thuê và ở: Từ ngày…. /…. /…. hôm nay …. /…. /….

9. Trong thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, tôi không nhận tiền cấp dưỡng hàng tháng…. và tôi đã không nhận được nó trong hơn 3 tháng. Phù hợp với quy định của bản án số…. / 2022 / QD-TTg, Tôi đang yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng…. vào năm 2022 theo chính sách hỗ trợ object2:

□ Nhân viên làm việc trong công ty3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động4

Trong trường hợp cần hỗ trợ, tôi đề nghị nhận tiền theo các cách sau5:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:, số tài khoản:

trong ngân hàng )

Thẳng

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU CƠ BẮP PHÒNG BAN
CHO THUÊ, CHO TRẺ EM
(Ký, họ tên, số điện thoại)

…., trong ngày …. tháng …. 2022

BÁC SĨ

( Ký tên , họ và tên)

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, khu phố / đô thị, quận / huyện, thành phố, tỉnh / thị xã.

hai Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện trước ngày 01/04/2022.

4 Có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.

5 Nhân viên làm việc trong công ty nhập (X) vào □ và đăng ký thông tin tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và nhập (X) vào ô □ tương ứng để chọn và lưu thông tin.

Đối với người sử dụng lao động: Danh sách nhân viên đăng ký hỗ trợ thuê theo mẫu 2.

Mẫu số 2

TÊN CÔNG TY

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG Triệt để HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ

Tháng .. 2022

(Dành cho nhân viên làm việc trong công ty)

Kính gửi: Quận / Huyện / Thị xã / UBND …

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty:

2. Số đăng ký công ty:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại liên hệ: Email:

5. Tài khoản: số tài khoản ngân hàng

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT CHO BỘ MÔN AN NINH XÃ HỘI ĐỂ HỖ TRỢ CHO THUÊ

TT

Họ và tên

Con số

CCCD /

Thẻ nhận dạng – Chứng minh nhân dân

Địa chỉ nhà trọ, nhà trọ Đầu tiên

hợp đồng lao động

số sách

an ninh xã hội

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

Thêm vào

X

X

X

X

X

X

(Tổng số tiền viện trợ: …………………… ……………………)

DANH SÁCH NHÂN VIÊN THUỘC QUẢN LÝ thứ ba ĐỐI LẬP VỚI CHỨNG KHOÁN CHUNG KẾT HỢP ĐỀ XUẤT ĐỂ NHẬN ĐỊNH CHÚNG TRẺ EM TIỀN BẠC THUÊ

TT

Họ và tên

Con số

CCCD /

Thẻ nhận dạng – Chứng minh nhân dân

Địa chỉ nhà trọ, nhà trọ Đầu tiên

hợp đồng lao động

số thứ tự trên bảng lương

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Lưu ý

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

Tên ngân hàng

Đầu tiên

hai

Thêm vào

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

X

(Tổng số tiền ủng hộ: ……………………………………. ……………… ..

THỎA THUẬN ĐẠI LÝ AN NINH XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., trong ngày …. tháng …. 2022

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG / TÀI LIỆU SỰ HỢP TÁC / HOUSE HOUSE ĐỐI MẶT
(Đã ký và đóng dấu)

__________________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, khu phố / đô thị, quận / huyện, thành phố, tỉnh / thị xã.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký hỗ trợ thuê

– Người lao động đăng ký hỗ trợ thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg gửi công ty để tổng hợp.

– Căn cứ vào yêu cầu của người lao động, công ty lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ nhà ở theo mẫu 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, công ty phải thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Các công ty phải gửi danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê theo mẫu số. 2 đến cơ quan BHXH xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nhân viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Các công ty lập danh sách nhân viên xin hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể xin xác nhận an sinh xã hội một lần trong 2-3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, tổ chức bảo đảm xã hội xác nhận người lao động tham gia bảo đảm xã hội bắt buộc.

– Nơi nộp hồ sơ: Công ty nộp hồ sơ theo quy định tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, nơi sản xuất, hoạt động.

Các công ty có thể gửi các tài liệu hỗ trợ trong 2 hoặc 3 tháng.

– Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

– Thời kì thanh toán:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Dân vận cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí; đặt hàng đồng thời thanh toán tiền cấp dưỡng.

Trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công ty có trách nhiệm thanh toán cho người lao động.

Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button