Tiền lương hưu 2022 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân dường như rất phổ biến đối với công nhân viên chức. Việc đóng thuế là nghĩa vụ bắt buộc để góp phần xây dựng đất nước. Do đó lương hưu năm 2022 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Bài viết này Học Wiki sẽ chia sẻ với bạn.

Người hưởng lương hưu đóng thuế theo quy định của quốc gia.

1. Lương hưu có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Người về hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Sau thời gian tuổi trẻ hăng hái, người lao động có đóng góp cho công tác an sinh xã hội sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, Học Wiki đặt ra nhiều câu hỏi, người về hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Học Wiki xin trả lời như sau:

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế mà người lao động phải khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập khác vào ngân sách nhà nước khi đã tính hết các khoản trích nộp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 / TT-BTC:

Điều 3. Thu nhập được miễn thuế

1. Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 4 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP, các khoản thu nhập sau được coi là thu nhập được miễn thuế:

……

k) Lương hưu từ Quỹ an sinh xã hội theo quy định của Luật an sinh xã hội; Nhận lương hưu hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Theo quy định này, tiền lương hưu là khoản thu nhập được miễn thuế. Ngoài ra, tại khoản 10, Điều 4 Luật Thuế Thu nhập Cá nhân năm 2007 (SBS 2014) cũng quy định như sau:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

10. Lương hưu do an sinh xã hội chi trả.

Như vậy, lương hưu của người lao động sẽ không được tính để tính thuế thu nhập cá nhân. Do đó, người về hưu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

2. Lương hưu có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định của Luật thuế thu nhập năm 2007 và Thông tư số 111/2013 / TT-BTC thì lương hưu không phải nộp thuế thu nhập. Vì đó là thu nhập đóng quỹ an sinh xã hội. Do đó, các đối tượng này không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Lương hưu năm 2021 có phải trả cho IPP không?

3. Các khoản trợ cấp hưu trí có phải tuân theo IRP không?

Thực hiện theo quy định tại điểm b.6 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì:

Điều 2. Căn cứ tính thuế

2. Thu nhập kiếm được, tiền lương

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

b) Các khoản trợ cấp và trợ cấp, trừ các khoản trợ cấp và tiền thưởng sau đây:

………….

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, ốm đau nghề nghiệp, trợ cấp đồng loạt khi sinh, nhận con nuôi, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp suy giảm khả năng lao động theo tỷ lệ. lương hưu, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định. quy định của Bộ luật Lao động và Luật An sinh xã hội.

Như vậy, theo quy định của luật này thì việc hưởng lương hưu phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, theo quy định tại tiểu mục b và c tiểu mục 1 Điều 8 Nghị định 143/2020 / NĐ-CP thì:

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của Luật An sinh xã hội;

c) Được trợ cấp 5 tháng lương trong thời gian hai mươi năm làm việc, có đóng đủ chế độ an sinh xã hội. Từ năm thứ 21, cứ mỗi năm làm việc có đóng bảo đảm xã hội được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.

Như vậy, nếu bạn được hưởng chế độ hưu trí sớm thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó, các khoản trợ cấp hưu trí thông thường vẫn sẽ phải tuân theo IRP, nhưng các khoản trợ cấp hưu trí sớm sẽ không phải tuân theo IRP.

4. Người hưu trí có phải trả PPI không?

Theo phân tích ở phần 1, người hưởng lương hưu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hưu.

Tuy nhiên, khi về hưu vẫn có những người đủ sức khỏe và có khả năng tiếp tục làm việc. Tiền lương trả cho những công việc sau khi nghỉ hưu này có phải chịu thuế không?

Theo quy định tại tiểu mục b.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì căn cứ tính thuế là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do đó, người nghỉ việc nhưng vẫn tiếp tục làm việc vẫn phải chịu IPP về tiền lương được trả cho công việc này.

5. Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nghỉ hưu tại ngũ?

Đối với người đang đi làm hưởng lương hưu chỉ tính thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau: Giảm trừ gia cảnh (Giảm trừ gia cảnh (Giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng / tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng / tháng / người) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học .

Sau khi giảm trừ, nếu cơ sở tính thuế là số dương (số còn lại lớn hơn 0) thì phải nộp thuế thu nhập.

Tóm lại, quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nghỉ hưu nhưng đang hoạt động như sau: Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lương hưu. Trường hợp người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà đã trừ các khoản còn lại lớn hơn 0 thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

5. Độ tuổi nộp thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 1 Mục 2 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (SBS 2014), người nộp thuế được quy định như sau:

1. Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là người cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này, người sống trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và người không cư trú. – Người cư trú có thu nhập chịu thuế được quy định tại Tiểu mục 1. Tiểu mục 1 của Điều này. Điều 3 của luật này có nguồn trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Người cư trú là người có một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, kể cả nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thuê nhà ở để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn.

Tóm lại, có thể thấy luật không quy định độ tuổi nộp thuế IPP nên nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện nộp thuế tại điều 3 luật này thì bạn phải nộp thuế cho IPP.

6. Người dưới 18 tuổi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Ở mục 5 trên, bài viết có đề cập đến thông tin mà pháp luật nước ta chưa có quy định cụ thể về độ tuổi phải nộp CVQT. Do đó, dù bạn chưa đủ 18 tuổi nhưng có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì bạn vẫn phải nộp thuế bình thường.

Điều này cũng đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.

7. Thu nhập nào tôi sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Cụ thể, cơ sở tính thuế được xác định theo cơ sở tính thuế trừ đi các khoản khấu trừ:

  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế bao gồm: Tiền lương làm đêm, làm thêm giờ lớn hơn tiền lương làm việc ban ngày, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài và hãng tàu Việt Nam kinh doanh vận tải biển quốc tế.
  • Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng (132 triệu đồng / năm); Mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng / tháng.
  • Ngoài ra, người nộp thuế còn được trừ vào các khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, đóng góp nhân đạo.
  • Thuế suất đối với tiền lương, tiền công của cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được áp dụng lũy ​​tiến theo quy định.

Do đó, có thể kết luận người lao động đang làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công lớn hơn 11 triệu đồng / tháng nếu không có người phụ thuộc (khoản thu nhập này đã được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật). của luật). quyết toán và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo … đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nếu có 1 người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng.

Bài viết đã trả lời các câu hỏi về chủ đề lương hưu IRP. Xem các bài viết hữu ích khác trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu lớn.

  • Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân trực tuyến
  • Cách đăng ký chứng từ khấu trừ IRPF
  • Kiểm tra ngày phát hành thuế TNCN số 2022
  • Mẫu 02 / QTT-TNCN: Tờ khai hoàn thành thuế TNCN năm 2022
  • Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua căn hộ chung cư?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button