Là Gì

Top 11 Luận Cương Là Gì

Các bạn đang tìm kiếm chủ đề về luận cương là gì nhưng chưa tìm được thông tin mình mong muốn, hãy cùng hocwiki.com tham khảo qua bài viết bến dưới đây để tìm ra câu trả lời của mình. Nội dung trong bài có để cập đến : Luận cương chính trị là gì, So sánh cương lĩnh và luận cương, Tại sao có sự khác nhau giữa cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị, so sánh điểm giống và khác nhau giữa luận cương 10/1930 và cương lĩnh 2/1930, Tại sao có sự khác nhau giữa luận cương và cương lĩnh, so sánh luận cương chính trị của đảng( 10/1930) và cương lĩnh chính trị( 2/1930), Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị.

luận cương là gì

Hình ảnh cho từ khóa: luận cương là gì

Top Các bài viết hay phổ biến nhất về luận cương là gì

luận cương là gì

1. So sánh giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị

 • Website: luatduonggia.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (9491 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về So sánh giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị Trong tiếng anh cương lĩnh chính trị có tên gọi là gì? Nội dung của cương lĩnh chính trị và …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị là gì? Trong tiếng anh cương lĩnh chính trị có tên gọi là gì? Nội dung của cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị? So sánh bản cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị?

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

2. Luận cương – Rung.vn

 • Website: www.rung.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (10470 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Luận cương – Rung.vn Luận cương là gì: Danh từ đề cương về những vấn đề đường lối và nhiệm vụ chính trị cơ bản luận cương chính trị.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:
  Don Duong and Lam Ha are two adjacent districts of Lam Dong province and both host plenty of natural…

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

3. Luận cương chính trị tháng 10/1930 – Những giá trị lịch sử (*)

 • Website: baohatinh.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (13491 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Luận cương chính trị tháng 10/1930 – Những giá trị lịch sử (*) (Baohatinh.vn) – Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 là sản phẩm của trí tuệ tập thể Ban Chấp hành Trung ương, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: 2. Điều quan trọng nhất là nhiều nội dung cơ bản giữa Luận cương chính trị tháng 10/1930 và Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt tháng 2/1930 hoàn toàn thống nhất với nhau. Các văn kiện này đều khẳng định, để đưa cách mạng đến thắng lợi, cần có một đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng là đội tiên phong củ…

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

4. Sơ thảo Luận cương của V.I.Lênin – Bước ngoặt trong hành …

 • Website: www.xaydungdang.org.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (7666 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Sơ thảo Luận cương của V.I.Lênin – Bước ngoặt trong hành … Người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tour tháng 12-1920. Đây là mốc lịch sử quan trọng …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:  

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

5. Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

 • Website: dangcongsan.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (22764 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương Trong khi chuẩn bị bản Luận cương (tại nhà số 7 phố Giăng Xôle (Jean Soler), nay là số nhà 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội), đồng chí Trần Phú đã …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Trong khi chuẩn bị bản Luận cương (tại nhà số 7 phố Giăng Xôle (Jean Soler), nay là số nhà 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội), đồng chí Trần Phú đã vận dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh nghiệm phong trào cộng sản quốc tế và Đề cương cách mạng thuộc địa của Quốc tế Cộng sản; kết hợp với…

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

6. Nguyễn Ái Quốc đến với Luận cương của Lênin – Bước ngoặt …

 • Website: hcmcpv.org.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (28891 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Nguyễn Ái Quốc đến với Luận cương của Lênin – Bước ngoặt … Đầu năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, vì theo Người, đây là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Con đường Nguyễn Ái Quốc đến với Luận cương của Lênin hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, đó là hành động đáp ứng nhu cầu của lịch sử dân tộc và xu thế thời đại, một tất yếu lịch sử. Luận cương của Lênin đã mở ra con đường đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin và chính Luận cương của Lênin đ…

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

7. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (1)

 • Website: web.cema.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (9926 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (1) Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, phong kiến và địa chủ. Lập chánh phủ công nông.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: (1) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10-1930) đã thông qua bản luận cương này.

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

8. Sơ thảo Luận cương của Lênin soi sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Website: tuyengiao.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (24989 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Sơ thảo Luận cương của Lênin soi sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Lênin làm nền tảng hình thành chần lý bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” ở Hồ Chí Minh. Mở đầu bản Sơ thảo luận cương, V.I.Lênin đã vạch …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Hồ Chí Minh đón nhận tư tưởng trong Sơ thảo luận cương với khát khao cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Người coi Sơ thảo luận cương của V.I.Lênin là “kim chỉ nam”, là “mặt trời soi sáng”, là “cẩm nang thần kỳ”, là chân lý hướng dân tộc Việt Nam đến với chủ nghĩa xã hội, chủ ng…

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

9. Từ bản ‘luận cương’ mới, nghĩ về hạnh phúc con người

 • Website: iadom.iahdrai.kontum.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (28817 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Từ bản ‘luận cương’ mới, nghĩ về hạnh phúc con người Vậy chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng là gì? Nội dung đó đã đề cập trong Cương lĩnh 1991 và bổ sung hoàn thiện một bước trong Cương lĩnh 2011.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Có thể hiểu luận cương mới về chủ nghĩa xã hội là những cơ sở nền tảng về lý luận chuẩn bị cho đường lối, định hướng chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước. Nói đến luận cương chính trị, chúng ta có thể nhớ đến bản Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của đồng chí…

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

10. Nguyễn Ái Quốc với Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương …

 • Website: www.camau.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (4109 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Nguyễn Ái Quốc với Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương … Đọc Sơ thảo luận cương của Lênin là sự kiện mang tính chất bước ngoặt đối với … càng chưa thể hiểu được những học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin là gì.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:

  Đây được coi là quyết định táo bạo thể hiện tư duy khoa học và thức thời của Nguyễn Tất Thành. Bởi lẽ con đường cứu nước của các nhà yêu nước Hoàng Hoa Thám mang nặng tư tưởng phong kiến lỗi thời; Phan Bội Châu đi sang Nhật cầu viện thì chẳng khác gì “đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau”; con đ…

 • Nguồn bài viết:

luận cương là gì

11. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

 • Website: kllct.dlu.edu.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (28735 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương Nó chỉ phát triển những công nghệ gì rất cần dùng cho sự thống trị và buôn bán của nó mà thôi, như (đường xe lửa, xưởng đóng tàu nhỏ, v.v.). Mục …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: LUẬN CƯƠNG CHÁNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

 • Nguồn bài viết:

Các video hướng dẫn về luận cương là gì

Back to top button