Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận nào?

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân được kết hợp chặt chẽ với thế trận nào? Để bảo đảm an ninh quốc gia trong mọi tình huống, thế trận quốc phòng toàn dân phải được xây dựng vững chắc. Vậy thế trận nào gắn chặt với xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc? Để trả lời câu hỏi này, hãy đọc bài viết sau về Dữ liệu lớn.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với an ninh con người.

1. Trận đánh nào cần kết hợp chặt chẽ với xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc?

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng nhân dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng nhằm củng cố quốc phòng, an ninh. an ninh (QP-AN), bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

2. Thế nào là trận đánh bảo vệ Tổ quốc? Cuộc chiến cho bảo mật phổ biến là gì?

2.1. Cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc của tất cả các dân tộc là gì?

Thế trận quốc phòng toàn dân là sự tổ chức, bố trí các lực lượng và khả năng quốc phòng trên toàn lãnh thổ theo mục đích chiến lược thống nhất, bảo đảm đối phó thắng lợi mọi âm mưu, hoạt động của kẻ thù. các thế lực thù địch tấn công độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, sẵn sàng trở thành chiến tranh nhân dân trong trường hợp có chiến tranh.

Vì vậy, xây dựng thế trận quốc phòng các dân tộc có nghĩa là xây dựng nền quốc phòng toàn dân với tính chất “của dân, do dân, vì dân”, tập hợp sức mạnh của mọi lực lượng trong cả nước. Chỉ có sức mạnh tập thể và sức mạnh tổng hợp mới có thể đánh thắng mọi kẻ thù. Sức mạnh to lớn này còn thể hiện trong các cuộc chiến tranh nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc.

2.2. Cuộc chiến cho bảo mật phổ biến là gì?

Thế trận an ninh nhân dân là sự tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia. Góp phần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, kích động bạo loạn, chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị – xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

3. Vì sao phải coi trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh quần chúng?

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với bảo đảm an ninh, bảo vệ.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với bảo đảm an ninh, bảo vệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, Đảng, Chính phủ chuyên chính vô sản”, tức là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. CAND) luôn đoàn kết, thống nhất, thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hai lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, nhà nước trong xây dựng khu vực phòng thủ, phát triển khu vực phòng thủ và xây dựng khu vực phòng thủ. huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang. cả hệ thống chính trị, củng cố tiềm lực, sức mạnh, thế trận, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc vẫn được coi là nền tảng “gốc”. Nghệ thuật độc đáo, nhân tố quyết định tạo nên thế trận liên hoàn, toàn diện, tổng hợp sức mạnh của dân tộc ta để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các lực lượng vũ trang luôn là vũ khí hung bạo, sắc bén để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững hòa bình trên đất nước. Lực lượng An ninh nhân dân là lực lượng đi sâu vào lòng dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị của địa phương. Dân tộc.

Vì vậy, việc xây dựng thế trận quốc phòng nhân dân phải gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân. Sự kết hợp này mang lại lợi ích to lớn là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, phản công của các thế lực thù địch, ngăn chặn chiến tranh, xung đột từ xa, sớm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. .

4. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay.

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc cực đoan có xu hướng gia tăng. Cùng với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang có chiều hướng gia tăng và tiếp tục là thách thức an ninh hàng đầu đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Vì vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, làm cho mối quan hệ phối hợp giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân ngày càng hiệu quả. , ngày càng hiệu quả thiết thực.

Tập trung nâng cao hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin, tình hình, nâng cao khả năng dự báo, tham mưu chiến lược. Chủ động phối hợp đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, loại bỏ các nhân tố bất lợi; đồng thời, tăng cường phối hợp diễn tập khu vực phòng thủ, xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ đó đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng Quân đội Bình dân và Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân cũng phải cụ thể hơn. Để cảm hóa, cảm hóa người dân và các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác của nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự.

Bài trước đã trả lời câu hỏi xây dựng thế trận quốc phòng gắn với vị trí nào? Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại Nó là gì? Mục Phổ biến pháp luật và hỏi đáp pháp luật về Dữ liệu lớn.

  • Quốc phòng là gì? Đặc điểm của cuộc bảo vệ Tổ quốc toàn dân năm 2022 là gì?
  • Bảo mật là gì? An ninh quốc gia là gì?
  • Các trường hợp nổ súng trong quân đội làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button